Renhold på pengeseddel trondeh

Kommunene kan spare over en halv milliard

I 2014 brukte norske kom­muner 3,2 mil­liarder kroner på eget renhold. Konsern­sjef Hans John Øiestad i ISS mener Kommune-Norge kan spare 20-30 prosent om de gir vaske­jobbene til private.

Publisert

Det er tids­skriftet Kommunal Rapport som melder dette.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Tall fra Kommunal Rapports leve­randør­database viser at 401 private ren­holds­bedrifter vasket for til sammen 511 mil­lion­er kroner i Kommune-Norge i 2014. I tillegg gjorde 136 ren­holds­bedrif­ter rent i fylkene for til sam­men 68 mil­lion­er kroner. Kommunal Rapports leve­randør­data­base inne­holder en over­sikt over nesten alle leve­randører til norske kom­muner og fylker.

Kommunene ren­gjorde for 3,2 mil­liarder kroner i egen regi i 2014. (Ill.foto av seddel­vask: Trond Erik Hillestad)

Stort potensial

I tillegg kommer de kom­mun­ene som utførte ren­holdet selv. De brukte i fjor 3,2 mil­liar­der på eget renhold.

Dersom vi legger til grunn at disse kom­mun­ene kan spare 20-30 prosent på å gi vaske­job­bene til private, noe det helt sikkert vil være mange meninger om, vil inn­sparings­poten­sialet være på mel­lom en halv og én milliard kroner.

Omfattende database

For regns­kaps­året 2014 inne­holdt Kommunal Rapports leve­randør­data­base data fra 375 kom­muner og alle fylker (95 prosent av befolk­ningen). Dette om­fattet over 94 000 leve­randører og en omset­ning på 126,9 mil­liarder kroner.

I 2014 var kom­munalt og statlig eide aksje­selskaper ikke tatt med i data­basen (disse er inkludert i 2015), og heller ikke faktu­rering mellom stat og kommune eller kom­munale foretak.

Det er hoved­sakelig kommuner med færre enn 2000 inn­byg­gere som ikke har levert tall til data­basen.

Kilde: Mener kommunene kan spare over en halv milliard på renhold

Powered by Labrador CMS