Kommunalt vs privat cbox3562130 kvad

Flere setter tjenestene ut på anbud

Åtte av ti norske kom­muner kon­kur­ranse­utsetter nå tjenester. I 2004 gjaldt det drøyt halv­parten.

Publisert

Mens få kommuner konkur­ranse­utsetter «myke» tjenester som barne­hage, pleie og omsorg, er vedlike­hold av veier, reno­vasjon og revisjon de vanligste områdene å sette ut på anbud, melder nyhets­portalen Fri Fagbevegelse fra fag­foreningen LO.

"

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Fafo-forskere tror flere kommunale tjenester vil legges ut på anbud i årene som kommer. (Ill.foto av renholder: Colourbox)

Revisjon, renovasjon, kantiner, renhold, drift og vedlike­hold er de tjenestene som politikerne anser som mest egnet for privat konkurranse. Det er særlig slike tjenester, som det er relativt lett å måle kvaliteten på, som først ble gjenstand for konkurranse­utsetting.

Over 82 prosent av kommunene svarte i 2012 at de har konkurranse­utsatt en eller flere av tjeneste­områdene. Dette er en økning fra 2008 med 22 prosent­poeng, ifølge en NIBR-under­søkelse.

Fafo-forskere spår at flere kommunale tjenester vil legges ut på anbud i årene som kommer. Men de tror samtidig at konkurranse­utsetting av «myke» områder fortsatt vil være kontroversielt.

Ifølge Fri Fagbevegelse viser forsknings­litteraturen i Norge, Sverige og Danmark at det ikke er entydige for­skjeller i kvaliteten på tjenester som driftes av kommunen, private kom­mersielle og ideelle organisasjoner.

Kilde: Flere tjenester på anbud

Powered by Labrador CMS