Ingrid-Finboe-Svendsen-AT
Ingrid-Finboe-Svendsen-AT

- Det syndes aller mest mot det som gjelder absolutt alle

Mangel på systematisk HMS-arbeid er den vanligste årsaken til pålegg fra Arbeidstilsynet. I 2012 ble det gitt nesten 10 000 reaksjoner fordi arbeidsgiver ikke har det mest elementære på stell.

Publisert

­Arbeidstilsynet gjennomførte over 15.000 tilsyn i 2012. Seks av ti besøkte virksomheter fikk reaksjoner.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Ingrid Finboe Svendsen Foto: Arbeidstilsynet

Ingrid Finboe Svendsen Foto: Arbeidstilsynet– Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet er det mest grunnleggende for å skape et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Dette er noe alle skal ha på stell, og som burde være like naturlig som å ha et økonomisystem på plass, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Dårlig forebygging av muskel- og skjelettplager

Arbeidstilsynet ga i fjor 2255 reaksjoner om bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste. Brudd på forskrift om tungt og ensformig arbeid er tredje vanligste brudd på arbeidsmiljølovgivningen i fjor, med 1690 reaksjoner.

Muskel- og skjelettplager er den vanligste årsaken til langtidssykefravær og uførepensjonering. Tungt og ensformig arbeid kan føre til at arbeidstakerne får skade eller sykdom i muskel- og skjelettsystemet.

Å forebygge muskel- og skjelettplager har derfor vært ett av Arbeidstilsynets satsingsområder de siste fire årene. Totalt er det gjennomført 4194 tilsyn i den nasjonale satsingen Føre var. Føre var-tilsynene avdekket at 6 av 10 virksomheter ikke kan dokumentere at de har kartlagt og risikovurdert hva det er hos dem som kan forårsake muskel – og skjelettplager hos de ansatte. 6 av 10 har heller ikke gjennomført den opplæringen de skal for å forebygge muskel- og skjelettplager.

– Dette er bekymringsfullt, særlig med tanke på at tilsynene er gjennomført i bransjer og næringer med stor risiko for muskel- og skjelettplager, sier Finboe Svendsen.

Føre var-tilsynene ble gjort i:

  • barnehager
  • bygg- og anleggsvirksomheter
  • industri
  • hotell og restaurant
  • ambulansetjenster
  • kontorarbeidsplasser

Bygg og anlegg er den næringen med flest reaksjoner per tilsyn i Føre var-satsingen

Tilfeldige tiltak

Arbeidstilsynets inntrykk er at tiltakene som gjøres for å forebygge muskel- og skjelettplager er for tilfeldig valgt og at de ikke er basert på systematiske risikovurderinger.– På tilsyn ser vi at det gjøres mange tiltak for å forebygge muskel- og skjelettplager på norske arbeidsplasser. Men tiltakene blir ofte iverksatt etter at skade og sykdom har oppstått. Det er mye å hente på å gjøre gode grep i forkant, i stedet for å forsøke å reparere etterpå, sier Finboe Svendsen.

Arbeidstilsynet har i Føre var-satsingen gjort oppfølgingstilsyn i rundt 200 virksomheter. 96 prosent av disse virksomhetene bekrefter at de har fått økt kunnskap om det å forebygge muskel- og skjelettplager.

– Det er gledelig å se at innsatsen vår gjør en forskjell. Nå er det viktig at de bruker denne kunnskapen i praksis, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen.

Enklere å følge loven

HMS-arbeid handler om å være føre var, ha oversikt over hvilke farer som finnes på arbeidsplassen, og rutiner for å takle de situasjonene som kan oppstå. Hele poenget er at arbeidsgiver og arbeidstakere skal være i stand til å håndtere de utfordringene de til enhver tid møter.

– Ingen skal bli syk eller skadet av å være på jobb, og det er arbeidsgiver som har ansvaret, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen.

1.januar trådte nye arbeidsmiljøforskrifter i kraft, som skal gjøre det enklere for alle bedrifter i alle bransjer å følge loven. Seks nye forskrifter erstattet 47.

– Vi har stor tro på at de nye forskriftene vil gjøre det lettere å få oversikt over regelverket. Dermed blir det også enklere å jobbe systematisk og godt med arbeidsmiljøet, særlig for små og mellomstore bedrifter. Vi har laget en ny elektronisk arbeidsmiljøguide som hjelper arbeidsgivere og arbeidstakere i gang. Guiden lanseres onsdag 6. februar, og er fra da tilgjengelig på arbeidstilsynet.no, sier Finboe Svendsen.

Arbeidstilsynets mest brukte hjemler i 2012

Bygg- og anlegg var den næringen med flest lovbrudd. Det er også denne næringen som har hatt flest tilsyn. Varehandel, industri og helse- og sosial ligger tett bak bygg og anlegg i antall reaksjoner fra Arbeidstilsynet.

tabell

Hjemmel

Antall reaksjoner

1Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) + arbeidsmiljøloven § 3.19 768
2Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste2 255
3Forskrift om tungt og ensformig arbeid1 690
4Forskrift om bruk av arbeidsutstyr1 280
5Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen1 226
6Arbeidsmiljøloven paragraf 6-11 199
7Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg1 140
8Forskrift om at virksomheter innen visse bransjer skal ha godkjent bedriftshelsetjeneste (bransjeforskriften)1 130
9Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften)1 091
10Forskrift om identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser1 001

Oversikten over hyppigste reaksjonene gjenspeiler hva Arbeidstilsynet oftest har spurt om ute på tilsyn. Dette er igjen basert på en risikovurdering av hva som er de største arbeidsmiljøutfordringene ute i virksomhetene. Spørsmål om bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og verneombud stilles på alle tilsyn, uavhengig av om hva som er tema for tilsynet. Det er derfor naturlig at reaksjonstallet her er høyt.

(Pressemelding, Arbeidstilsynet)

Powered by Labrador CMS