godkjent_logo

BHT-godkjenning positivt

Med økt krav til kompe­tanse og kvalitets­arbeid, øker også omdømmet og legi­timi­teten for bedrifts­helse­tjenesten. Det er blant erfaringene lands­konferansen Godkjent har kommet frem til.

Publisert

De nye kravene ventes å øke kvaliteten på tjenestene.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I mars ble bedrifts­helse­tjenestenes lands­konferanse Godkjent arrangert.

Deltakerne ble bedt om å komme med tilbake­meldinger og innspill som er bra og hva som kan bli bedre ved god­kjennings­ordningen, skriver Absentia.

Øker kvaliteten

Deltakernes respons tyder på at god­kjen­nings­ordningen vil bidra til å øke kompetanse og kvalitets­arbeid blant BHT-ene. Ordningen vil også gjøre det enklere for virksom­heter å skille mellom de seriøse og ikke-seriøse bedrifts­helse­tjenestene.

Framveksten av ordninger som ikke tar utgangspunkt i Arbeids­miljø­loven har vært et problem og ødelagt markedet for dem som vil gjøre en arbeids­miljø­innsats i virksom­hetene.

Dersom bedrifts­helse­tjenesten ikke kan dokumentere til­strek­kelig kompe­tanse, må de etablere sam­arbeids­avtaler med aktuelle fag­personer og det råder usik­ker­het om hvordan disse avtalene bør utformes og inngås.

Utfordringer videre

Et element som ble tatt opp, er at bedrifts­helse­tjenestes kunde­masse i større grad bør trekkes inn som et element når godkjenning skal vurderes.

I dag kan god­kjenning gis dersom kravene til 3 faglige årsverk, dekking av kompe­tanse­områdene samt doku­mentasjon av kvalitets­arbeidet er oppfylt.

En annen utfordring som ble tatt opp, omhandlet sam­arbeids­avtaler. Bedrifts­helse­tjenestene ønsker at Arbeids­tilsynet utar­beider bedre veiledninger innenfor dette området.

Kilde: Godkjenning av BHTer er positivt (Absentia.no)

"
Powered by Labrador CMS