Kjemikalietank cb584309 M
Kjemikalietank cb584309 M

Nettsted med kjemikalieberedskap

På det of­fi­si­el­le ame­ri­kan­ske nett­ste­det CSB.gov fin­ner du mye in­ter­es­sant om ulyk­ker og be­red­skap i for­hold til far­li­ge stof­fer.

Publisert

CSB søker grunn­leggende årsaker etter kjemiske ulykker.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

U.S. Chemical Safety Board er et uav­hen­gig fø­de­ralt or­gan som etter­fors­ker kjemi­kalie­ulykker. Det ar­bei­der også for å be­skyt­te ar­bei­de­re, be­folk­ning og miljø.

På nett­si­de­ne de­res kan du blant an­net fin­ne len­ker til gode fil­mer og ani­ma­sjo­ner av ulyk­ker som har fun­net sted. Kom­men­ta­re­ne er lett for­ståe­li­ge.

Se nett­ste­det csb.gov.

Finner roten til det onde

CSB etter­fors­ker de grunn­leg­gen­de år­sa­ke­ne til kje­mis­ke ulyk­ker i in­du­stri­an­legg.

Som regel dreier det seg om svak­he­ter i sty­rin­gen / le­del­sen av sik­ker­hets­syste­mer, men år­sa­ken kan i prin­sip­pet være en hvil­ken som helst fak­tor som kunne for­hind­ret ulyk­ken, som ut­styrs­feil, men­nes­ke­li­ge feil el­ler ufor­ut­sette kje­mis­ke re­ak­sjo­ner.

Les også: 800 mennesker dør årlig som følge av skadelige kjemikalier på norske arbeidsplasser

Bare en av fire arbeids­givere har vurdert farene ved kjemiske stoffer

Gir råd om å bedre sikkerheten

CSB er ikke et lov­gi­ven­de organ. Det skri­ver hel­ler ikke ut bøter eller gir på­legg, men kom­mer med an­be­fa­lin­ger til fa­brik­ker, of­fent­li­ge or­ga­ner som har med HMS eller ar­beids­mil­jø å gjøre, indu­stri­sam­men­slut­nin­ger, samt arbeids­taker­foreninger.

Vi­de­re er det er uav­hen­gig av and­re of­fent­li­ge or­ga­ner, slik at det - når nød­ven­dig - kan føre til­syn med hvor godt gjel­den­de reg­ler og of­fent­li­ge or­ga­ner fun­ge­rer.

Les mer: www.csb.gov

"
Powered by Labrador CMS