Legekontroll 2
Legekontroll 2

Langvarige plager øker sykefraværet

Lang­va­ri­ge mus­kel- og skje­lett­pla­ger øker ri­si­ko­en for leng­re sy­ke­fra­vær. Smer­tens va­rig­het og lo­ka­sjon på krop­pen spil­ler mind­re rol­le for sy­ke­fra­væ­ret.

Publisert

Ri­si­ko­en for leng­re sy­ke­fra­vær øker ved lang­va­ri­ge mus­kel- og skje­lett­pla­ger, uav­hen­gig av and­re ri­si­ko­fak­to­rer. Ri­si­ko­en er størst ved ut­bred­te smer­ter. Smer­te­va­rig­het og spe­si­fikk lo­ka­li­sa­sjon spil­ler mind­re rolle for sy­ke­fra­væ­ret, melder Fysioterapeuten.

"

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Mesteparten av sykefraværet i norsk arbeidsliv skyldes muskel- og skjelettplager.

Det­te er ho­ved­bud­ska­pet i en stu­die for­fat­tet av Ing­rid An­der­sen, Hanne Fry­den­berg og Jan Gun­nar Mæland.

Fors­ker­ne fant at mus­kel- og skje­lett­pla­ger var et vik­tig tegn på frem­ti­dig sy­ke­fra­vær, uav­hen­gig av and­re in­di­vi­du­el­le ri­si­ko­fak­to­rer. Å være mann med høy ut­dan­ning mins­ket sann­syn­lig­he­ten for høyt sy­ke­fra­vær, mens dår­lig egen­vur­dert hel­se og psy­kis­ke pla­ger økte sann­syn­lig­he­ten.

41 pro­sent av del­ta­ker­ne i un­der­sø­kel­sen opp­ga å ha hatt lang­va­rig smer­te og/el­ler stiv­het i musk­ler og ledd i minst tre må­ne­der sam­men­hen­gen­de det sis­te året før hel­se­un­der­sø­kel­sen. Det var en stør­re an­del kvin­ner enn menn som var pla­get av det­te.

De med la­vest ut­dan­ning og de som ikke drev hard mo­sjon var mest pla­get. Lett mo­sjon had­de in­gen sig­ni­fi­kant inn­virk­ning på smer­te og stiv­het. Blant dem som de­fi­ner­te sin egen helse som "dår­lig" el­ler "ikke helt god", var det klart fle­re som had­de smer­ter enn hos dem som reg­net hel­sen sin for å være "svært god".

De som opp­lev­de lang­varig smerte / stivhet, had­de nes­ten dob­belt så høy fore­komst av høyt sy­ke­fra­vær som de som ikke var pla­get.

Kilde: http://www.fysioterapeuten.no/xp/pub/venstre/nyheter/433419

"
Powered by Labrador CMS