Kvinne med hodepine 1

Stress er en risikofaktor

Stress er i ferd med å bli en av de største risikofaktorene for virksomhetene viser en Britisk undersøkelse. En av fem rapporterer at de er ekstremt stresset på jobb.

Publisert

Vi står ovenfor tøffere utfordringer enn på lenge både innenfor norsk økonomi og verdensøkonomien som får konsekvenser for næringslivet. Kostnadsfokus som omfatter både omstillinger og nedbemanninger i verste fall konkurser og mye usikkerhet er for mange blitt en realitet. Denne situasjonen kan føre til at mange opplever økt stress noe som er uheldig både for den enkelte og bedriftene da det fort fører til lavere produktivitet og økt sykefravær, melder HR Norge på sin hjemmeside.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Organisasjonen CIPD i England har sett nærmere på temaet jobbrelatert stress og kommet frem til at det i 2008 var en økning i rapportert opplevelse av dette i en tredjedel av virksomhetene.

Stress oppleves på forskjellige måter og kan føre til en rekke fysiske og psykiske plager, men det er viktig å se på stress som en tilstand ikke en sykdom. Ansatte som ikke har påvirkning på hvordan jobben skal utføres, har arbeid der de stadig står ovenfor konfliktfylte prioriteringer, eller mangler forståelse og støtte fra nærmeste leder har en klart høyere risiko for psykiske reaksjoner. Ansatte kan også hevde at jobbrelatert stress er et resultat av langvarig trakassering.

HMS-leders rolle

Som et ledd i strategien for å redusere sykefravær har de i England utarbeidet retningslinjer for ledere som jobber med stresshåndtering. Den inneholder en guide for arbeidsgiver og eksempler på stresshåndtering.

Viktige risikofaktorer virksomhetene kan ta forhåndsregler for er:

Krav - den ansatte er i stand til å møte de krav jobben stiller til dem

Kontroll - den ansatte har tilstrekkelig påvirkning på hvordan arbeidsoppgaven skal utføres

Støtte - den ansatte får tilstrekkelig støtte fra leder og kolleger

Rolle - forståelse av rolle og ansvar

Relasjoner - ikke bli offer for uakseptabel oppførsel

Endringer - den ansatte involveres i organisasjonsendringer

Et godt råd vil vanligvis innebære å gjøre en spørreundersøkelse blant de ansatte om hvor fornøyde de er med sin jobb knyttet opp mot disse seks punktene. Deretter identifisere problemer, lage en handlingsplan og sette tidsfrist for gjennomføring og evaluering.

Press eller stress

Vi opplever alle utfordringer som kan føre til et visst nivå av press, og opp til et visst nivå kan press øke både yteevnen og livskvaliteten. Men når presset blir for stort mister vi disse fordelen og press går over i stress som blir skadelig og destruktivt. Langvarig stress kan føre til at man bli ulykkelig på jobb og får dårlige relasjoner til leder, kolleger eller kunder.

Fire punkter for å håndtere jobbrelatert stress:

1. Policy-, prosedyrer- og system revisjon - dette skal sørge for gode arbeidsforhold, identifisere ansatte som sliter og støtte disse

2. Problemrelatert tilnærming - ha en modell for problemløsing ved stress og andre psykososiale utfordringer.

3. Trivselstilnærming - være proaktiv og jobbe for å maksimere de ansattes trivsel

4. Ansattefokusert tilnærming - fokuser på den ansatte, gi støtte, råd og trening i stressmestring

Powered by Labrador CMS