NHOService_1
NHOService_1

Høring om regionale verneombud

Her er NHO Service sitt høringsvar på forslaget om å etablere regionale verneombud.

Publisert

Arbeids- og inkluderingsdepartementet mottar i dag høringsvar fra NHO Service om utvidelse av ordningen med regionale verneombud til renholdsbransjen og hotell- og restaurantbransjen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Hovedpunkter i NHO Service sitt syn er som følger:

Det er et mål for NHO Service å heve kvaliteten på arbeidsmiljøet i renholdsbransjen.

Ansvar for kontroll av regler som er myndighetsbestemt, er et offentlig ansvar. Det er derfor galt å privatisere en kontrollordning som naturlig hører inn under Arbeidstilsynets arbeidsområde.

Et renholdsoppdrag er ofte kort, og gjennomføres i gjennomsnitt på 1,5 time. Renholdernes forflytninger til nye kunder i løpet av arbeidsdagen vil i praksis innebære at de regionale verneombudene kun klarer å gjennomføre kontroller hos store og seriøse virksomheter med åpenhet om kunder og oppdragsadresser. En arbeidsgiverfinansiert ordning med regionale verneombud i renholdsbransjen vil som en følge av dette føre til en uheldig konkurransevridning til fordel for de useriøse virksomhetene som ikke kommer til å betale inn til ordningen. Resultatet vil etter vår vurdering bli at den seriøse delen av renholdsbransjen påføres en kostnad, uten at målet om økt ordentlighet som sådan oppnås.

Renholdsbedrifter er pålagt å knytte til seg bedriftshelsetjeneste. Betydningen av dette for å sikre en god ramme for renholdernes helse, miljø og sikkerhet er ikke vurdert i høringsnotatet. Vår erfaring er at oppfølging fra bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidsmiljøet i bransjen.

Effekten av de regionale verneombudenes arbeid i bygge- og anleggssektoren er usikker. Når høringsnotatet ikke konkretiserer hvilke oppgaver de regionale verneombudene skal ha i renholdsbransjen, blir måloppnåelse svært vanskelig. De utfordringer som renholdsbransjen står overfor kan i liten eller ingen grad løses innen de regionale verneombudenes forventede kompetanse. Etter NHO Service sin oppfatning vil en ordning med regionale verneombud ha liten nytteverdi. Vi stiller oss undrende til at departementet ikke har foretatt en selvstendig vurdering av om innføring av regionale verneombud vil være et effektfullt tiltak for å oppnå et godt HMS-miljø i renholdsbransjen. Det er også grunn til å stille spørsmål ved motivasjonen bak forslaget når heller ikke varslings- og oppfølgingsrutiner mellom det regionale verneombudet og Arbeidstilsynet er konkretisert.

Det er gledelig at Arbeids- og inkluderingsdepartementet viser vilje til å bidra til økt seriøsitet i renholdsbransjen. NHO Service mener det haster med å få på plass en offentlig registreringsordning for renholdsbedrifter og en ordning med id-kort for renholdere, jf. Regjeringens handlingsplan 2 mot sosial dumping. Disse tiltakene vil raskt og effektivt kunne bidra til bedrede lønns- og arbeidsvilkår i bransjen.

NHO Service vil sterkt fraråde etablering av en ordning med regionale verneombud for renholdsbransjen.

Hele høringsnotatet på 8 sider finner du her: www.nhoservice.no/getfile.php/Filer/Dokumenter%20Renhold/verneombudhoring.pdf

Powered by Labrador CMS