Brudd

NRTF-styret vil ikke fusjonere

Norsk Renholdteknisk Forening (NRTF) og Norske Husøkonomers Forbund (NHF) har hatt en felles intensjon om å fusjonere. Nå - en drøy måned før fusjonen skulle være et faktum - ser det ut til at NRTF trekker seg fra sammenslåingsplanene.

Publisert

NRTF har innkalt til ekstraordinær generalforsamling hvor fusjonsplanene med NHF er eneste sak på dagsorden. På generalforsamlingen i 2007 vedtok de to foreningene å nedsette et samarbeidsutvalg bestående av tre medlemmer fra hvert av de to styrene. Formålet og mandatet til samarbeidsutvalget var å klargjøre felles vedtekter, organisasjon og handlingsplan for en eventuell fusjon i fremtiden. Tanken var at en fusjon skulle vedtas på årsmøtet på Geilo i slutten av mars 2009. Men nå har fusjonsplanene fått en dramatisk vending. Styret i NRTF har innkalt til ekstraordinær generalforsamling 2. mars. Med innkallingen følger styrets innstilling, som enstemmig går mot en sammenslåing av de to foreningene.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Styrets innstilling

I NRTF-styrets innstilling står det blant annet følgende: " Da utvalget møttes på nytt tidlig i desember viste det seg imidlertid at man for NHF's vedkommende, i møte med sine lokallag, ikke hadde fått gjennomslag for alle punktene i det fremarbeidede forslaget fra oktober.

Dette gikk i det vesentlige på forslaget om interimsstyre første år, hvor man fra lokallagenes side ikke ønsket å gå veien om et interimsstyre med representanter fra de sittende styrer, men i stedet et helt nytt styre (full utskifting).

Dette kom noe bardus på NRTF's representanter da ingen kommentarer eller innsigelser på møtereferatet fra oktober var fremkommet fra NHF sin side, og man derfor måtte tro at resultatet av samarbeidsutvalgets arbeid var forankret i NHF's styrende organer.

NRTF fremla et forslag til kompromiss med vedtaksfrist senest 31.12.08. Svar på dette ble sendt av NHF 31.12.08 hvor man godtok forslaget med forbehold om at generalforsamlingen hadde det siste ord i denne saken.

Denne utviklingen har medført at man ikke har fått anledning til å gjennomføre den annonserte gjennomgang med advokat, og at man nå av hensyn til tidsfrister for utsendelse o.a. heller ikke ser mulighet til å få dette gjort.

NRTF's representanter i samarbeidsutvalget har over lengre tid følt en bekymring over manglende koordinering fra NHF's side i forhold til styre og lokallagene. Det har virket som om det har vært ulike agendaer og som at man ikke har hatt like stor tro på viktigheten av en fusjon i de ulike organisasjoner. For lokallagene synes det som om de har vært engstelige for å miste innflytelse og midler i en ny organisasjon. Lokallagene i NHF med sine egne organisasjoner, egne styrer og egen økonomi skaper generelt et vanskelig klima for å få til en sentral styring med nødvendig dynamikk for å møte dagens utfordringer i vår bransje.

Det har også fremkommet klare forskjeller på hva man synes er viktige satsningsområder i de to foreningene ut i fra deres tradisjonelle ståsted. Den private del av næringen synes ikke å være like interessant for NHF som for NRTF. Ønsket om å være en forening for alle deler av vår bransje, og ikke minst, det utøvende ledd, synes å ha sterkere forankring i NRTF.

NRTF's representanter i samarbeidsutvalget har holdt sitt styre løpende orientert om utviklingen i arbeidet og fremlagt referater fra møtevirksomheten som er jevnlig styrebehandlet. På bakgrunn av dette og den seneste utvikling finner et enstemmig styre å ikke kunne anbefale en fusjon mellom de 2 foreningene. Til det synes kulturen i foreningene å være for forskjellige."

Innstillingen er signert Vidar Askelien, Karin B. Lied, Steinar K. Nilsen, Eva Karoliussen, Hilde Bjerke og Hanne Rud.

Forskjellig kultur

- Det virker som om NRTF og NHF har forskjellig agenda for en fusjon. NHF har fungert mer som en interesseorganisasjon for husøkonomer - noe som er helt naturlig. Vi føler at det private markedet ikke er så viktig for NHF, sier Askelien, som påpeker at dette ikke er en forhastet konklusjon styret i NRTF har kommet frem til.

- Dette er tuftet på to år med samtaler og forsøk på å få til et samarbeid. Vi er ikke interessert i år slå sammen de to foreningene for enhver pris. Kulturene er rett og slett så forskjellige at vi ønsker ikke å være med på dette. Men jeg vil understreke at det er helt opp til generalforsamlingen å avgjøre det hele, legger han til.

Trist

Ellen Petrine Fretheim, leder for NHF, er svært overrasket og skuffet over NRTF-styrets innstilling.

- Vi kjenner oss ikke igjen i det styret skriver i sin innstilling til generalforsamlingen. Vi har vært klare fra dag én på hvordan vi ønsker den nye foreningen skal være. Hele tiden har vi følt at det har vært et godt samarbeid. Vi har laget vedtekter, satt opp budsjett og gjort alt klart. Plutselig kommer dette. Hvis det er avgjørende for en fusjon hvilke personer som skal sitte i det nye styret, så er det bare trist, sier Fretheim.

Skulle den ekstraordinære generalforsamlingen i NRTF følge styrets innstilling, betyr det at NRTF og NHF fortsatt vil eksistere som to foreninger. Svaret får vi 2. mars.

Powered by Labrador CMS