colourbox_lov

KOFA-dom kan tvinge frem anbud

Norske kommuner har i økende grad gitt egne selskaper enerett til å utføre tjenester som ifølge anskaffelsesregelverket skal ut på anbud. En ny KOFA-avgjørelse kan snu utviklingen.

Publisert

Steinkjer kommune vedtok å tildele sitt eget deleide selskap Ecpro er 15 årig kontrakt på behandling av våtorganisk avfall fra husholdninger samt kloakkslam fra kommunen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

- Dette er en ulovlig direkteanskaffelse i strid med lov og forskrift om offentlige anskaffelser, var dommen fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Skjermer seg for konkurranse

Både Kommunenes Sentralforbund (KS) og Avfall Norge har i lengre tid anbefalt en fremgangsmåte som KOFA nå altså har fastslått er i strid med regelverket, skriver NHO Service.

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri ser på dette som en prinsipielt viktig avgjørelse fra KOFA.

- Vi har sett en økende tendens til at kommuner tildeler sine egne selskaper enerett til å utføre tjenester uten å sette oppgavene ut på konkurranse, slik anskaffelsesregelverket tilsier. På den måten skjermer kommunene seg for konkurranse og lar sine egne selskaper få drive monopolvirksomhet, sier han.

Egen regi kan være ok

Norsk Industri brakte saken inn for KOFA for å få belyst rettstilstanden på området.

De noterer seg at KOFA påpeker at kommunen kan velge å utføre oppgavene i egenregi uten konkurranse, dersom kommunen mener at anskaffelsen ikke bør konkurranseutsettes

- Men om kommunen derimot skulle konkurranseutsette tjenesten og gjennomføringen forutsetter store investeringer som krever en langsiktig avtale for å være økonomisk forsvarlig, kan dette, etter en konkret vurdering, skje ved inngåelse av en avtale med lang varighet, sier Lier-Hansen.

- Omgjør vedtak om enerett

Norsk Industri oppfatter det som at kommunene reelt sett bare har to valg:

- Enten må oppgaven gjøres av kommunen selv, eller så må den konkurranseutsettes, sier Stein Lier- Hansen.

Han forteller videre at Norsk Industri derfor vil anbefale alle kommuner som er i ferd med å fatte vedtak om slik enerettstildeling å snu.

- For å oppnå en mest mulig samfunnsøkonomisk riktig og miljømessig optimal håndtering av avfallet, er Norge helt avhengig av at industrien bidrar med sin kompetanse. Dersom kommunene lar være å konkurranseutsette slike tjenester som det her er snakk om, vil vi ikke kunne møte de utfordringer deponiforbudet fra 2009 gir. Et samarbeid mellom privat og offentlig sektor vil tjene miljøet, avslutter han-

Om Ecopro:

Ecopro ble opprinnelig stiftet av 41 kommuner i Trøndelag-regionen i 2003. Selskapet ble etablert for å bygge et biogassanlegg for organisk og animalsk avfall.

Etter en aksjeemisjon er det nå 50 eiere i selskapet, herunder 50 kommuner:

Helgeland Avfallsforedling IKS 12,56%

Søndre Helgeland Miljøverk IKS 13,74%

Midtre Namdal Avfallsselskap 12,58%

Steinkjer kommune 6,97%

Innherred Renovasjon IKS 26,16%

HAMOS Forvaltning IKS 3,08%

Trondheim Energi Fjernvarme AS 24,92%

(Kilde: NHOservice.no)

Powered by Labrador CMS