offentlig rengjøring_colourbox

Mer miljøvennlig kommunalt renhold

De første miljøkriteriene for offentlige innkjøp er lagt frem, og disse skal blant annet veilede kommunene når de skal velge renholdstjenester og -leverandører.

Publisert

Panelet for miljøbevisste offentlige innkjøp skal utarbeide strenge miljøkriterier som skal tvinge frem mer miljøvennlige produkter i kommunene. Nå har de lagt frem sine anbefalte kriterier for renholdstjenester.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Renhold blant de første

I løpet av 2008 vil 16 kriteriesett for prioriterte produktgrupper bli ferdigstilt, og kriteriene for renholdstjenester er én av de sju første settene som nå er lagt frem.

Dette betyr en standardisering, og leverandørene vil møte de samme kriteriene uansett hvilke oppdragsgiver som er i markedet. Meningen med kriteriene er at signalene som sendes ut til markedet skal bli tydeligere og mer forutsigbare.

Her er noen av de anbefalte kriteriene for renholdstjenester:

Kjemikalier

Leverandøren pålegges å ha systemer for dokumentasjon og oppfølging av kjemikalieforbruk. Det settes krav til opplæring i bruk og dosering, og redusert kjemikaliebruk er et kriterium.

Alle renholdsmidler skal være forskriftsmessig klassifisert, emballert, og eventuelt faremerket og deklarert til Produktregisteret ihht. forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier.

Vaskeaktive stoffer skal tilfredsstille kravene til fullstendig nedbrytbarhet i EUs vaskemiddelforordning.

Rengjøringsmidlene skal ha bruksanvisning med doseringsanvisning på norsk, og det skal foreligge oppdaterte HMS-datablad på norsk for alle rengjøringsmidler, organisert i et stoffkartotek.

Stoffer som utgjør en alvorlig miljø- og helsefare, eller som står på SFTs prioritetsliste over kjemiske stoffer med uheldige egenskaper er uønsket.

Dokumentasjonskrav

Det skal foreligge erklæring fra alle kjemikalieleverandører og -produsenter om at ingen av kjemikaliene på SFTs prioritetsliste over stoffer med uheldige egenskaper inngår i rengjøringsmidlene. Alternativt er lisens fra Svanemerket eller andre godkjenningssystem som dokumenterer at kravene oppfylles.

Anskaffelsesprosess

Det gis også retningslinjer til innkjøp av renholdsoppdrag. Panelet peker på viktigheten av gjøre en grundig behovsanalyse der oppdragsgiver tar stilling til hvilket kvalitetsnivå det er behov for i ulike deler av lokalene.

Hvis anskaffelsen er av et visst omfang, anbefales det å nedsette et tverrfaglig anskaffelsesteam (TAT), som kan bestå av innkjøpsansvarlig, verneombud, representant for daglig bruker, representant for renholdspersonalet, representant fra bedriftshelsetjenesten og vaktmester.

Et slik team skal blant annet ta stilling til hvilke lokaler som skal rengjøres, hvilken type renhold det er behov for, metoder og endringer.

For renholdsoppdrag av noe omfang, anbefales dessuten bruk av norsk standard NS-INSTA 800, for å fastsette kvalitetsnivået på renholdet,

Annet

Det skal foreligge system for måling av kjemikalie- og plastforbruk, og for minimering og kildesortering av avfall som brukes i tjenesteproduksjon. Emballasje skal ikke inneholde halogenholdig plast.

Det kreves kompetanse som sikrer lav miljøbelastning ved utførelse av tjenesten, og leverandøren skal ha en plan for opplæring av personalet i HMS, herunder avfallshåndtering, renholdsmetoder, bruk av rengjøringsmidler og utstyr.

Det blir lagt vekt på lavest mulig forbruk av rengjøringsmidler og innstikksposer. Det bør foreligge en plan for igangsetting og gjennomføring av avfallshåndtering slik at bruk av innstikksposer reduseres.

Vannforbruket bør reduseres ved størst mulig bruk av tørre renholdsmetoder, samt ved riktig valg av rengjøringsrutiner for vask av mopper og kluter.

Hvis norsk leverandør (produsent eller importør) benytter emballasje, skal det fremlegges dokumentasjon på at leverandøren har en returordning, hvor emballasjen blir tatt hånd om på en miljømessig forsvarlig måte.

Veien videre

Ansvaret for å følge opp kriteriene, som er en del av handlingsplanen for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser, vil bli lagt til Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). DIFI er i disse dager i ferd med å bygge opp kompetanse på området.

I følge fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys, vil det også legges til rette for at nødvendig kompetanse gjøres tilgjengelig for den enkelte virksomhet sentralt og regionalt. Det vil bli etablert knutepunkter i hvert fylke og nettverk mellom virksomheter og innkjøpere for å utnytte kompetansen bedre.

Les hva Miljøverndepartementet skriver om kriteriene her.

Les mer på nettsidene til Panelet for miljøbevisste innkjøp.

Les de anbefalte kriteriene til renholdstjenester her.

"
Powered by Labrador CMS