Ap­pell om fle­re trai­nee­ord­nin­ger innen serviceledelse

Snart fer­dig ut­dan­net hus­øko­nom Arve Sig­urd Herd­le­vær tror at fle­re trai­nee­ord­nin­ger vil sik­re at bran­sjen ikke mis­ter ver­di­full kom­pe­tan­se.

Publisert

På veg­ne av seg og sine med­stu­den­ter på hus­øko­no­mi- og ser­vi­ce­le­del­se hå­pet han at fle­re ser­vi­ce­be­drif­ter opp­ret­ter trai­nee­ord­nin­ger for å sik­re seg kom­pe­tan­se.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Les også: Bedrifter ønsker full pakke

- Kon­se­kven­sen el­lers, kan bli at mye ver­di­full kom­pe­tan­se for­svin­ner til and­re bran­sjer, i ste­de for å ut­nyt­tes in­nen ser­vi­ce­fa­get, opp­ford­ret han.

Han ut­tal­te under bransjedagen på Hiak at det er an­tal­let stu­den­ter som vel­ger å stu­de­re vi­de­re et­ter endt bache­lor­grad er øken­de, og at kan­skje ser­vi­ce­be­drif­te­ne bur­de være i for­kant med sat­se på trai­nee­ord­nin­ger.

Og det var ikke bare stu­den­te­ne som kom med opp­ford­rin­ger til de rundt 50 del­ta­ker­ne fra næ­rings­li­vet. For det­te var en dag der stu­den­ter og næ­rings­li­vet skul­le knytt bånd. Høg­sko­len opp­ford­ret be­drif­te­ne til ta kon­takt der­som de had­de te­ma­er el­ler pro­blem­stil­lin­ger som de øns­ker ut­re­det. For sli­ke pro­blem­stil­lin­ger kan nem­lig være yp­per­li­ge te­ma­er for bache­lor­opp­ga­ven som stu­den­te­ne skri­ver sis­te året på HiAk.

"
Powered by Labrador CMS