Stillingsannonser

Er du på leting etter ny jobb?

El­ler tren­ger du en dyk­tig med­ar­bei­der til din virk­som­het? Ren­holds­nytt er ka­na­len som ret­ter seg mot hele ren­holds­bran­sjen, og nå til­byr vi også stil­lings­an­non­ser

Publisert

Stil­lings­an­non­se­ne som leg­ges ut på renholdsnytt.no er di­rek­te ret­tet mot dem som øns­ker seg nye ut­ford­rin­ger in­nen et spen­nen­de fag­om­rå­de. For dere som er på jakt et­ter den før­s­te job­ben et­ter endt ut­dan­nel­se, el­ler dere som øns­ker dere nye ut­ford­rin­ger i ren­holds­bran­sjen kan det være lurt å klik­ke seg inn­om renholdsnytt.no for å se hva som fin­nes på mar­ke­det.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

For å se stil­lings­an­non­ser går dere inn på venst­re meny un­der jobb­mar­ked.

Be­drif­ter el­ler virk­som­he­ter som øns­ker å nå di­rek­te til ren­holds­bran­sjen på sin le­ting et­ter nye med­ar­bei­de­re kan ta di­rek­te kon­takt med vår an­non­se­an­svar­lig Roy Ut­gaard her.

"
Powered by Labrador CMS