Sammen gjør sterk

Det er alltid trist å lese nyheter om urett­ferdighet. Særlig der «systemer» er innrettet slik at enkelte får sin lønns­økning atskillige måneder etter andre.

Publisert

Lederartikkelen sto på trykk i Renholdsnytt nr. 4/2021 (bilde over):

.

Tariffnemnda er som kjent organet som fatter vedtak om (delvis) allmenn­gjøring av tariff­avtale for renholds­bedrifter. Det er forhandlingene mellom arbeidsgiver­organisasjonen mellom NHO og NHO Service og Handel på den ene side og LO og Norsk Arbeidsmands­forbund på den annen side, som danner utgangs­punktet for allmenn­gjøringen.

Etter at de er enige, skal deres inn­stilling ut på høring. Typisk går det både vinter og votter før Tariff­nemnda møtes og tariffen blir allmenn­gjort. Effekten er at det skapes en forskjells­behandling der noen renholdere får sin lønns­økning lenge etter dem som er ansatt i medlems­bedriftene til NHO Service og Handel. Samtidig skapes en konkurranse­ulempe bedriftene i mellom.

Da Tariff­nemnda møttes på for­sommeren i år, fikk den ikke bare et lønns­forslag på bordet. Både NHO Service og Handel, og Virke, var positive til at at renholdere skulle lønnes for reisetid mellom oppdrag. Et flertall i Tariff­nemnda kom imidlertid til at den «ikke kan ta stilling til forskrifts­endringen på bakgrunn av den fremlagte dokumentasjonen og mener ordlyden i utkastet er uklar.»

Spørsmålet om allmenn­gjøring av lønn mellom oppdrags­steder er dermed utsatt ut i det blå. Inntil da vil uorganiserte renholdere – nok en gang – tape sammen­lignet med organiserte. Moralen i historien må være at hvis du er renholder, bør du organisere deg. Det øker sjansen for at du raskere får de godene som andre får.

I et bredere perspektiv er det en fordel med sterke fag­foreninger. De ansatte vet gjerne best hvor skoen trykker. Ved å få arbeidsmiljø­arbeidet inn i ordnede former, der arbeids­takere og arbeids­givere er noenlunde like­verdige parter, bedres mulig­heten til å skape en arbeids­plass som oppleves som utviklende også av gulv­arbeiderne. For det er ingen hemmelighet at deler av bransjen sliter med rekruttering og har gjennom­trekk så det holder.

Egentlig går oppf­ordringen om å organisere seg, like mye til bedriftene. Både NHO Service og Handel, og Virke, har gode gulrøtter å tilby sine medlems­bedrifter. Ikke minst først­nevnte er nå virkelig på banen og bistår bedriftene med systemer for kompetanse­heving.

Oppfordringen denne gang er altså å organisere seg. Bli med og skap et seriøst arbeidsliv!

Empty article - Title

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS