Bilde som viser skoleklasse som tar fagbrev som renholdere
Illustrasjonsfoto fra et tidligere kurs til fagbrev i renholds­operatør­faget, her i regi av Thon og Lilleborg.

Høring: Renholds­operatør­faget skal bli modul­strukturert

Fra august 2024 skal modul­strukturert opplæring for voksne tilbys i 13 lærefag, derunder renholds­operatørfaget. Nå kan du se utkast til lære­planene. Frist for å komme med innspill er 27. februar 2023, men foreløpig har ingen kommet med innspill.

Publisert

En modul er en avgrenset del av et lærefag. Opplæring i moduler innebærer en bedre tilpasning til voksnes behov, utgangs­punkt og livs­situasjon. I stortings­melding 21 (2020–2021) beskrives at det skal bli enklere å ta utdanning ved siden av jobb og i livs­situasjoner der det er vanskelig være heltidselev eller -student.

Å dele opplæringen inn i moduler vil gjøre terskelen lavere for å begynne på et opplæringsløp. Deltageren kan i større grad selv bestemme opplærings­tempoet, antall moduler og fag. Moduler gjør det enklere å kombinere opplæringen med arbeid for deltagere som allerede er i jobb.

Utdannings­direktoratet opplyser at opplæringen skal bygge på kompetansen de voksne allerede har, og være rettet mot en konkret slutt­kompetanse. De voksne vil ha ulike opplærings­planer, og gjennomføre opplæringen i ulikt tempo.

Opplæring i moduler vil primært foregå i bedrift og virksomhet, men den kan også foregå innen introduksjons­programmet, i arbeids­markeds­tiltak og i skoler.

Kilder:

Læreplan i reinhaldsoperatørfaget modulstrukturert (link til Udir)

Link til generell omtale: Innspillsrunde om modulstrukturert opplæring for voksne (link til Udir)

Meld. St. 21 (2020–2021) (link til regjeringen.no)

.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS