RVO årsrapport 2014

Fortsatt behov for regionale verne­ombud

I sitt første hele drifts­år har 12 regionale verne­ombud besøkt 1539 virksom­heter, hvorav 108 over­nattings­virksom­heter, 723 serverings­virksom­heter og 733 renholds­virksom­heter. Over 50 % av virksom­hetene som er besøkt, mangler verne­tjeneste.

Publisert

Årsrapport 2014 for RVO-er i overnatting, servering og renhold.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Årsrapporten for de regionale verne­ombudene i hotell-, restaurant- og renholds­bransjen er nå klar og i den kan vi lese at det pr. januar 2015 var ca. 5600 aktive renholds­virksom­heter registrert i verne­ombudenes register. Over halv­parten av dem er registrert i region Øst, med færrest virksom­heter i region Nord og Midt-Norge

Rengjørings­virksom­heter inn­betalte ialt 4 737 631 kroner i avgift for den lov­pålagte ordningen om regionale verne­ombud.

Ørnulf Halmrast, Leder av fonds­styret for de regionale verne­ombudene, skriver i forordet til års­rapporten at 12 regionale verne­ombud i 2014 jobbet hver dag for å bedre HMS-tilstanden i de tre bransjene. Kapasiteten er langt mindre enn behovet og ressursene må prioriteres strengt.

Prioriteringer

I renholds­bransjen er det blitt prioritet små og mellom­store renholds­virksomheter som ikke er registrert i «Godkjennings­ordningen for renholds­virksomheter» samt enkelt­person­foretak og virksom­heter som enten er helt uten en verne­tjeneste, eller ikke har verne­tjeneste som i praksis ikke fungerer.

De største utfordringene

De fleste bedrifts­besøk har vært til små og mellom­store virksom­heter. Bedrifts­besøkene har avdekket store mangler på HMS arbeidet, virksom­hetene ned­prioriterer ofte det systematiske HMS-arbeidet og verne­tjenesten til fordel for den daglige driften.

Grunnet godkjennings­ordningens krav om dokumentasjon av verne­ombud, er det mange virksom­heter som har verne­ombud, men ofte er verne­ombud utpekt av ledelsen og fungerer i realiteten kun som en doku­mentasjon til godkjennings­ordningen. Ofte mangler verne­ombud eller leder HMS-opplæring.

Det er en utfordring å påtreffe renholderne da de jobber spredt på ulike arbeids­plasser.

Rapporten slår fast at det er for mange bedrifter som ikke har verneombuds­ordning på plass og som ikke ønsker bistand fra RVO-ene til tross for tilbud om veiledning og bistand. I 2014 ble det oversendt ca. 140 tips til Arbeids­tilsynet.

Pilotprosjekt mot kjøpesentre

RVO-ene i renhold har i 2014 gjennom­ført et pilot­prosjekt der de har besøkt renholds­ansatte på kjøpe­sentre. Dette viser at det er svært variabelt hvordan sam­ordning av verne­ombudenes virksomhet fungerer.

Ofte er de ansatte ukjent med arbeids­giverens HMS-arbeid og hvem som er deres verne­ombud. Anslagsvis så fungerer verne­tjenesten og sam­ordningen hos ca. 25 % av bedriftene som har renholds­ansatte som jobber på kjøpe­sentre.

Kilde: Årsrapport 2014 fra regionale verneombud for hotell, restaurant og renhold

I kommende papirutgave av Renholdsnytt, nr. 6/2015, kan du lese om status for Arbeids­tilsynets satsning i renholds­bransjen.

På RVO-enes nettside kan du høre et intervju med bl.a. Steve Mutch, et av de to regionale verne­ombudene for renholds­bransjen som har base i Oslo.

Powered by Labrador CMS