Nye sykefraværs-regler

1. mars 2007 kommer nye regler for hvordan du skal takle sykefravær. Her er det viktigste du trenger å vite om reglene.

Publisert

Det foreligger i disse dager et forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven. Lovforslagene er en oppfølging av Sykefraværsutvalgets rapport 6. november 2006. Hovedmålet med forslagene er å bidra til reduksjon i sykefraværet.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Nedenfor følger en kort oppsummering som SBL har skrevet av de viktigste foreslåtte endringene som skal tre i kraft 1. mars 2007.

FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN

1. Oppfølgingsplan skal utarbeides innen 6 uker

Arbeidsmiljøloven § 4-6 tredje ledd om oppfølgingsplan skal endres slik at oppfølgingsplan skal være utarbeidet senest når arbeidstaker har vært helt eller delvis borte fra arbeidet i seks uker.

For IA bedrifter, bedrifter som har inngått avtale om Inkluderende Arbeidsliv, innebærer lovforslaget ingen endring fra dagens ordning. Bedrifter uten IA avtale får kortet ned fristen for utarbeidelse av oppfølgingsplaner med 2 uker.

2. Innkalling til dialogmøte

Ny er også regelen om at arbeidsgiver skal innkalle arbeidstaker til dialogmøte senest innen tolv uker etter at arbeidstaker har vært helt borte fra arbeidet som følge av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, med mindre dette er åpenbart unødvendig. Dialogmøte skal omhandle innholdet i oppfølgingsplanen. Regelen skal inn i arbeidsmiljøloven som ny § 4-6 fjerde ledd.

§ 4-6 tredje og fjerde ledd skal lyde:(3) Arbeidsgiver skal i samråd med arbeidstaker utarbeide oppfølgingsplan for tilbakeføring til arbeid i forbindelse med ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, med mindre dette er åpenbart unødvendig. Arbeidet med oppfølgingsplan skal starte så tidlig som mulig, og planen skal være utarbeidet senest når arbeidstaker har vært helt eller delvis borte fra arbeidet i seks uker. Oppfølgingsplanen skal inneholde en vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver og arbeidsevne. Planen skal også inneholde aktuelle tiltak i arbeidsgivers regi, aktuelle tiltak med bistand fra myndighetene og plan for videre oppfølging.

(4)Arbeidsgiver skal innkalle arbeidstaker til dialogmøte om innholdet i oppfølgingsplanen senest innen tolv uker etter at arbeidstaker har vært helt borte fra arbeidet som følge av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, med mindre dette er åpenbart unødvendig. Bedriftshelsetjenesten skal være representert i møtet. Dersom både arbeidsgiver og arbeidstaker, eller arbeidstaker alene ønsker det, skal legen eller annen sykmeldende behandler delta i møtet, jf. folketrygdloven § 25-5 første ledd andre punktum. Arbeidsgiver skal gi skriftlig melding om dialogmøtet til Arbeids- og velferdsetaten.

(Nå gjeldende fjerde ledd blir nytt femte ledd.)

Arbeidsgiver skal gi skriftlig melding om dialogmøtet til Arbeids- og velferdsetaten.

3. Deltakelse i dialogmøtet.

I arbeidsmiljølovens § 4-6 nytt 4. ledd fremgår det at dersom virksomheten har bedriftshelsetjeneste, så skal denne være representert i møtet. I tillegg skal legen eller annen sykmeldende behandler delta i møtet dersom både arbeidsgiver og arbeidstaker, eller arbeidstaker alene ønsker det.

Arbeidsmiljøloven § 2-3 andre ledd vil få bestemmelser som forplikter arbeidstaker til å delta i ovennevnte dialogmøte.

§ 2-3 andre ledd bokstav g skal lyde:g) delta i dialogmøte etter innkalling fra arbeids­giver, jf. § 4-6 fjerde ledd.

(Nå gjeldende andre ledd bokstav g blir ny andre ledd bokstav h.)

FORESLÅTTE ENDRINGER I FOLKETRYGDLOVEN.

1. Arbeidsgivers plikter - oppfølgingsplan og innkalling til dialogmøte.

Arbeidsgiverens plikter etter arbeidsmiljøloven skal også lovhjemles i folketrygdloven. På den måten kan Arbeids- og velferdsetaten kreve at arbeidsgiver utleverer og utarbeider/reviderer oppfølgingsplaner.

2. Graderte sykepenger ved tilrettelagt arbeid.

Videre skal det inn en presisering i folketrygdloven § 8-6 om at det skal ytes graderte sykepenger også når den sykmeldte arbeidstakeren delvis kan utføre nye arbeidsoppgaver etter tilrettelegging gjennom bedriftsinterne tiltak.

§ 8-6 andre og tredje ledd skal lyde:Dersom medlemmet delvis kan utføre sine vanlige arbeidsoppgaver eller nye arbeidsoppgaver etter tilrettelegging gjennom bedriftsinterne tiltak, skal det ytes graderte sykepenger, jf. § 8-13.

Dersom medlemmet ikke kan utføre sine vanlige arbeidsoppgaver, kan det under aktivisering og arbeidstrening hos vedkommende arbeidsgiver ytes fulle sykepenger i en tidsbegrenset periode. Sykepenger kan ytes i en periode på opptil 4 uker dersom medlemmet forventes å kunne gjenoppta sitt ordinære arbeid på heltid eller deltid etter en slik periode. Dersom rehabiliteringen, utprøving av funksjonsevnen, opplæring i nye arbeidsoppgaver eller annen tilrettelegging tar lengre tid, kan det ytes sykepenger i opptil 8 uker. Det kan ytes sykepenger for en lengre periode enn 4 og 8 uker dersom arbeidstrening eller annen tilrettelegging gjennom bedriftsinterne tiltak fortsatt er nødvendig og hensiktsmessig for at medlemmet skal kunne beholde arbeidet.

3. Arbeids- og velferdsetatens plikt til å avholde dialogmøte.

Lovforslaget inneholder bestemmelser om at Arbeids- og velferdsetaten skal avholde et dialogmøte med arbeidsgiver og arbeidstaker senest etter seks måneders sykmelding.

Formålet med dette møtet er å styrke oppfølgingen av langtidssykmeldte samt å bidra til at langtidssykemeldte kommer raskere tilbake i arbeid og aktivitet.

8-7 syvende og åttende ledd skal lyde:Tidligst mulig og senest når arbeidsuførheten har vart i 12 uker uten at en sykmeldt arbeidstaker er i arbeidsrelatert aktivitet, skal Arbeids- og velferdsetaten innhente oppfølgingsplan som eventuelt er revidert etter dialogmøte mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, unntatt når en slik plan antas å være åpenbart unødvendig, jf. § 25-2 og arbeidsmiljøloven § 4-6 tredje og fjerde ledd.

Arbeids- og velferdsetaten skal så tidlig som mulig vurdere om yrkesrettet attføring skal prøves dersom dokumenterte bedriftsinterne tiltak ikke fører frem, eller medlemmet ikke har et arbeidsforhold. Senest når arbeidsuførheten har vart seks måneder skal Arbeids- og velferdsetaten avholde et dialogmøte mellom den sykmeldte arbeidstaker og arbeidsgiver, unntatt når et slikt møte antas å være åpenbart unødvendig. Lege eller annet helsepersonell skal delta hvis det er hensiktsmessig. Senest ved utløpet av sykepengeperioden skal det igjen vurderes om yrkesrettet attføring skal prøves.

4. Legens eller annen sykemeldende behandlers deltakelsesplikt.

For å sikre at legen eller annen sykmeldende behandler deltar i dialogmøtet som arbeidsgiveren skal ta initiativ til, foreslås det at plikten til å delta lovhjemles i folketrygdloven § 25-5.

§ 25-2 Arbeidsgiverens plikt til å føre statistikk over sykefravær, utarbeide oppfølgingsplan og gjennomføre dialogmøte

§ 25-2 andre ledd skal lyde:En arbeidsgiver plikter å utarbeide en oppfølgingsplan og gjennomføre et dialogmøte etter arbeidsmiljøloven § 4-6 tredje og fjerde ledd. Etter krav fra Arbeids- og velferdsetaten skal arbeidsgiveren utlevere oppfølgingsplan som eventuelt er revidert etter dialogmøte.

§ 25-5 første ledd annet punktum skal lyde:Dersom både arbeidsgiver og arbeidstaker, eller arbeidstaker alene ønsker det, skal legen eller annen sykmeldende behandler delta i dialogmøtet som skal gjennomføres senest innen 12 uker, jf. arbeidsmiljø­loven § 4-6 fjerde ledd.

5. Tvangsmulkt ved unnlatt innlevering av oppfølgingsplan.

Arbeidsgiver som etter purring ikke utleverer oppfølgingsplanen, kan ilegges en tvangsmulkt. Etter dagens regler er tvangsmulkten tre promille av folketrygdens grunnbeløp, eller ca. 190 kroner dagen. For å legge større press på arbeidsgivere som ikke overholder sine forpliktelser, foreslås det at tvangsmulkten økes fra tre promille til seks promille, dvs. til ca. 380 kroner.

§ 25-3 Tvangsmulkt tredje ledd tredje punktum skal lyde:Mulkten skal utgjøre seks promille av grunnbeløpet i folketrygden for hver dag etter utløpet av den nye fristen for hver melding som ikke er sendt.

Powered by Labrador CMS