medisin.jpg
medisin.jpg

Vil gradere sykefravær

Hvis vi ønsker å forstå og å påvirke sykefraværet, må vi skille mellom ulike typer fravær, skriver trygdemedisinerne Dag Bruusgaard og Bjørgulf Claussen i en kronikk. De foreslår en ny inndeling for å klargjøre begrunnelsen for sykefravær.

Publisert

En slik inndeling vil være nyttig i klinisk medisin, forskning og politikk, skriver Bruusgaard og Claussen. Ill.foto: Colourbox

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Sykmelding og sykefravær er kompliserte prosesser, skriver de to trygdemedisinere. I en kronikk i det nyeste nummeret av Tidsskrift for Den norske legeforening foreslår de å dele sykefravær inn i følgende fem kategorier:

Absolutt funksjonsfravær Jobbrelatert funksjonsfravær Relativt funksjonsfravær BehandlingsfraværForebyggingsfravær

Litt om de forskjellige formene for fravær (utdrag fra kronikken):

Absolutt funksjonsfraværDette gjelder tilstander der alle uansett yrke ville måtte være fraværende på grunn av funksjonssvikt, slik som alvorlige skader og alvorlige psykiske lidelser.

Jobbrelatert funksjonsfraværDenne kategorien er knyttet opp mot yrke. Den beskriver fravær som alle i et gitt yrke ville få med de aktuelle symptomene. Eksempelvis vil en akutt lumbago kunne gjøre det mulig å gjennomføre en kontorjobb, men ikke en jobb som hjelpepleier på sykehjem.

Relativt funksjonsfravær Det relative funksjonsfraværet representerer den delen der det potensielt er mest å hente på tiltak for å holde folk i jobb.Det relative funksjonsfraværet representerer den delen der det potensielt er mest å hente på tiltak for å holde folk i jobb.

BehandlingsfraværFor noen er fravær nødvendig som ledd i behandlingen. Selv om troen på inaktivitet som behandlingsmetode er gradvis svekket de senere årtier, er det stadig tilstander der det ikke er medisinsk tilrådelig å fortsette å arbeide fordi det vil kunne sinke den spontane helbredelsesprosessen eller svekke effekten av behandlingstiltak.

Forebyggingsfraværvi ønsker et arbeidsliv som også kan nyttiggjøre seg arbeidet til personer med redusert arbeidsevne. Mange av disse har problemer som varierer i intensitet, og de kan ha behov for lengre og flere avbrekk enn det som er hjemlet i ferieloven for at de skal klare å holde seg yrkesaktive. De vil være avhengig av sykmelding i spesielt vanskelige perioder for å hindre varig uførhet. Slike fravær kan ses på som ledd i forebygging og er ikke åpenbart hjemlet i folketrygdloven.

- Vi har i denne artikkelen ikke inkludert inndeling i korttids- og langtidsfravær, en dimensjon som ofte er blitt benyttet i sykefraværsdebatten. Fraværslengde er neppe et godt inndelingskriterium hvis målet er et inkluderende arbeidsliv. Her ville det være rimeligere å inndele i fravær (det være seg langt eller kort) hos personer som står i fare for å bli varig uføre, og fravær hos personer som med stor sannsynlighet vil komme tilbake i arbeid, skriver de.

Les hele kronikken og mer utfyllende beskrivelser av inndelingen på nettsidene til Tidsskrift for Den norske legeforening.

Bli kjent med papirutgaven av Renholdsnytt her.

" Vi sender ut nyhetsbrev pr e-post ukentlig. Her kan du melde deg på.

"
Powered by Labrador CMS