Norsk Kommunal­teknisk Forening er bekymret for at «frie» korona­midler går til helt andre ting enn å sikre bære­bjelken i det norske velferds­samfunnet, nemlig forsvarlig drift og vedlike­hold av kommunale bygg, veier og annen infra­struktur.

Kommunene må ikke sløse vekk korona-midler

I revidert stats­budsjett som ble lagt fram denne uka foreslås det 7,3 milliarder ekstra til kommunene. Ikke alt er øremerket, og det bekymrer Norsk Kommunal­teknisk Forening.

– Det er bra at kommunene får kompensert for ekstra­ordinære korona­kostnader. Noe er øremerket karantene­hotell og kollektiv­trafikk, mens andre midler ikke er ikke øremerket. NKF ser behov for å oppfordre kommune­styrene til å skjerme grunnmuren i velferds­samfunnet. Fortsatt er det behov for midler til å sikre forsvarlig drift og vedlikehold av kommunale bygg, veier og annen infrastruktur, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Norsk Kommunal­teknisk Forening.

Store deler av de 7,3 milliardene foreslås i form av «innbygger­tilskudd» og «skjønnsmidler».

Rune Aale-Hansen.

– I respekt for lokalt selvstyre er det forståelig at midler gis uten øremerking. NKF har imidlertid behov for å minne om kommune­styrenes ansvar for å sikre forsvarlig drift og forvaltning av kommunale bygg, veier og annen infra­struktur, sier Rune Aale-Hansen adm.dir. i NKF.

– Vi vet at tilstanden på noen kommunale bygg lider av feil eller alvorlige mangler. Vi vet at det samme er tilfelle for enkelte kommunale veier og annen infrastruktur. Vår uro nå er at kommune­styrene velger å prioritere den «frie korona­kompensasjonen» til formål som går på bekostning av grunnmuren i velferds­samfunnet. Det hjelper ikke med flere varme hender i syke­hjemmene eller flere læreren i klasse­rommene, dersom inneklimaet er så dårlig at det går utover helsa.

Ber om mer og målrettet samarbeid om klima og digitalisering i kommunal­teknisk sektor.

– Igjen i revidert stats­budsjett vektlegger regjeringen satsing på bærekraftig utvikling og digitalisering i kommunene. Dette arbeidet er egentlig for viktig til at det bare kan håndteres på strategisk nivå. Tiden er overmoden for mer konkret innsats; og i denne sammenheng er det tekniske tjenestene sentrale, sier NKF-direktøren:

– Det handler om materialvalg, energi­gjerrige løsninger, digital planlegging, bestilling, forvaltning og drift både av utbyggings­prosjekter og eksisterende infrastruktur. De strategiske målene har vært klare lenge. Nå er vi nødt til å jobbe mer målrettet med både gjennom­føring og erfarings­utveksling. Her pågår mange spennende prosjekter i hele det kommunal­tekniske Norge. NKF bidrar til kompetanse­utvikling og kunnskaps­deling på en rekke områder, men vi ønsker sterkere samarbeid fra kommunal­departementet på flere av disse områdene.

Kilde: – Kommunestyrene må ikke søle bort koronakompensasjonen

https://www.kommunalteknikk.no/-kommunestyrene-maa-ikke-soele-bort-koronakompensasjonen.6387970-40825.html

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS