– Uten fagarbeidere stopper Norge. Derfor er det ekstra viktig å ta godt vare på dem man allerede har, mener Ellen Nygard.

Service­med­arbeider – bare til låns

I 2030 kan vi mangle 100 000 fagarbeidere. Hvordan skal vi klare å fylle dette behovet?

Publisert

Kronikken er skrevet av Ellen Nygard, fag­ansvarlig for studie­tilbudet i Facility Management på Handels­høyskolen ved OsloMet:

Tidligere kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner uttalte i en pressemelding for to år siden:

– Vi må ruste folk for frem­tidens arbeidsliv. I 2030 kan vi mangle 100 000 fag­arbeidere. Med fagbrev står du tryggere i jobben og bidrar med viktig kompe­tanse inn i bedriften.

Bredt spekter av tjenester

FM-bransjen kjenne­tegnes av sine mange menneske­intensive tjenester. Mange av disse FM-tjenestene er yrker med fagbrev knyttet til seg.

I en gjeste­forelesning på emnet Facility Management i organisasjoner i høst, fortalte divisjons­direktør for FM ved Akershus universitets­sykehus, Morten Løkken Bendiksen at til sammen leverer divisjonen 35 FM-tjenester hvor 55 ulike yrker er involvert som renholdere, vaskeri­operatører, drifts­teknikere, kokker, portører osv.

Denne tjeneste­produksjonen skjer for at de 12 000 ansatte tilknyttet kjerne­virksomheten ved sykehuset, som helse­personell og forskere, skal kunne prestere optimalt. For deg og meg.

Dette gjør at behovet for opplærings­kompetanse hos ledere er stort.

Lederspennet til en «Facility Manager»

Et særtrekk i ledelsen av FM-tjenester er forskjellen på antall medarbeidere en leder («Facility Manager») har personal­ansvaret for.

I ledelsen av såkalte «myke tjenester» som renhold og matomsorg / kantine er et personal­ansvar på 25 medarbeidere ikke uvanlig. I ledelsen av tekniske fag, f.eks. knyttet til et bygge­prosjekt, vil leder­spennet være en brøkdel av dette.

FM-tjenester som renhold og matomsorg / kantine har standarder og rutiner knyttet til seg som gjør arbeidet gjennom dagen forutsigbart. Blant de «harde tjenestene», som det er mange av i et bygge­prosjekt, vil de faglige diskusjonene med avklarings­behov fra leder være konstant og leder­spennet vil være tilsvarende mindre.

Arbeidsmiljø­loven er likevel den samme.

Alle arbeids­takere skal ha nødvendig opplæring for å gjøre jobben på en trygg og sikker måte. Arbeidet skal tilpasses den enkeltes forut­setninger, loven nevner alder, kyndighet og arbeids­evne. Og arbeids­takerne skal gis mulighet til faglig og personlig utvikling gjennom arbeidet.

Lederen har en nøkkelrolle

Jobbsituasjonen har inn­virkning på en med­arbeiders helse og livs­kvalitet, med ring­virkninger til hans eller hennes nærmeste og til samfunnet.

I arbeidslivet rettes mye oppmerk­somhet mot å forhindre negative konsekvenser av uheldige faktorer i arbeids­miljøet. Det understrekes i formålet bak arbeidsmiljø­loven.

Samtidig vil jobb­situasjonen til med­arbeideren som oftest også ha mulighet for positive inn­virkninger på helsen og livs­kvaliteten. For å få det til, spiller lederen med personal­ansvaret en nøkkelrolle.

Mange ledere vil også kunne gjøre en forskjell i samfunnets store behov for flere fag­arbeidere. Uten fag­arbeidere stopper organisasjonen som finnes i alle virksomheter av en viss størrelse. Og uten fagarbeidere der, stopper Norge.

«Facility Management»

I organisasjons­kartene til virksom­heter med størrelse (kritisk masse) finner vi ledelses­funksjonen fasilitets­styring, gjerne kalt Eiendom, Forvaltning og utvikling, Strategisk støtte og interne tjenester eller «Facility Management» (FM). Denne organisasjon i organisasjon har sin berettigelse siden alle virksomheter med menneskelig aktivitet er avhengig av en hel rekke service­tjenester og støtte­funksjoner for at kjerne­virksomheten skal fungere.

FM samler disse tjenestene og funksjonene under en felles ledelse for at kjerne­virksomheten ikke bare skal fungere, men skal prestere optimalt.

I definisjonen av FM i den inter­nasjonale standarden NS-EN ISO 41011:2018 under­strekes formålet med denne ledelses­funksjonen:

«å forbedre menneskers livs­kvalitet og produktiviteten til kjerne­virksomheten».

«Human Resources»

Begrepet «Human Resources» (HR) tydelig­gjør bedre enn «personal­administrasjon» at virksom­heten vekt­legger det å ta vare på og å utvikle de menneskelige ressursene.

Dette gjør virksom­heten fra egen­interesse, selv­følgelig, men også fordi dette aspektet innenfor personal­ledelsen gir gevinster for arbeids­takeren. Kompetanse­påfyll gir mestrings­følelse.

Leders særlige ansvar for ufaglærte

Budskap fra presse­meldingen inntatt over hadde overskriften: Gir voksne mulighet til å kvalifisere seg til fagbrev. Overskriften fanget blikket mitt. Den gjorde også mer:

Presse­meldingen inspirerte Handels­høyskolen ved OsloMet til å skape et nytt emne for ledere eller kommende ledere med personal­ansvar for service­medarbeidere: Pedagogisk ledelse og ressurs­utvikling innen Facility Management.

Ved selv å ha strategisk kompetanse i opplæring kan leder være en pådriver i å tilby ufaglærte i sitt lederspenn en systematisk kompetanse­planlegging. Fagbrev vil være et naturlig mål både ut fra dagens behov og framtidige behov.

Å gjøre en forskjell

En virksomhet har sine medarbeidere bare til låns fra samfunnet.

Utfordringen i FM-bransjen er å bli såpass valgt av service­medarbeideren at leder faktisk kan tilby han eller henne en systematisk kompetanse­planlegging. Det ingen selvfølge. Fortsatt gjenstår mye arbeid for å heve statusen til FM og bli mer verdsatt i virksom­heten man under­støtter, men også i samfunnet generelt.

Årene fram til 2030 går fort. La oss gjøre fram­skrivingen av 100 000 manglende fagarbeidere til skamme.

Evnen som må til, har vi. Hvordan står det til med viljen og kompetansen hos leder med ufaglærte i sitt lederspenn?

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS