Arbeidsgiver skal jobbe aktivt å fremme like­stilling og hindre diskrimi­nering på bakgrunn av blant annet kjønn og etnisitet.

Dette må du gjøre for å hindre diskriminering ved rekruttering

Vet alle lederne deres hva de ikke kan spørre om i jobb­intervjuet? En del av arbeids­givers nye aktivitets­plikt er å vurdere rekrutterings­praksisen i virksom­heten, mener Simployer.

Denne artikkelen er skrevet av HR- og programvare­selskapet Simployer:

Alle arbeidsgivere har plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette blir gjerne omtalt som den «generelle aktivitetsplikten».

Alle offentlige virksomheter, uavhengig av størrelse, og private virksomheter med mer enn 50 ansatte, må i tillegg jobbe etter en bestemt arbeids­metode i fire trinn når de skal jobbe med aktivitets­plikten. Det samme gjelder arbeidsgiver i private virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte, når en av partene i virksomheten krever det. Dette blir gjerne omtalt som den «konkrete aktivitetsplikten».

Les også: Å rekruttere ansatte med ulik bakgrunn, kjønn og nedsatt funksjons­nivå gir ofte store gevinster for virksom­heter som lykkes. Men det skjer ikke av seg selv.

Må vurdere flere diskrimi­nerings­grunnlag og personal­politiske områder

Aktivitetsplikten innebærer at arbeidsgiver må jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling, hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgs­oppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjons­nedsettelse, seksuell orientering, kjønns­identitet, kjønns­uttrykk, eller kombinasjoner av disse grunnlagene, og søke å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold.

- Man må altså se på alle disse diskriminerings­grunnlagene, og arbeidet skal blant annet omfatte områdene rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklings­muligheter, tilrette­legging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv, sier Simployers juridiske HR- og ledelses­rådgiver Ragni Myksvoll Singh.

Kan være et omfattende arbeid

Ved å undersøke om det finnes forhold på arbeidsplassen som kan bidra til diskriminering, kan arbeidsgiver iverksette tiltak som er rettet mot de problem­områdene som avdekkes.

- Arbeidet med aktivitets­plikten skal skje fortløpende og i samarbeid med de ansattes representanter i virksomheten. Det kan være en omfattende jobb, spesielt for større virksomheter. Og mange arbeidsgivere synes kanskje det er vanskelig å vite hvor man skal begynne og hva man skal ta tak i, sier Myksvoll Singh.

Begynn med å se på rekrutterings­praksis

Et tips kan være å starte med å se på rekrutterings­praksisen i virksomheten. Dette gjelder både for de som er omfattet av den konkrete aktivitets­plikten og den generelle aktivitets­plikten. Hvordan rekrutterer dere og hvordan påvirker rekrutterings­praksisen hvem som ansettes?

- Dersom dere har rutiner for rekruttering, bør dere gå gjennom disse for å se om de kan hindre likestilling eller om det er punkter i rutinen som utgjør risiko for diskriminering. Dersom dere ikke har rutiner for dette, kan dette i seg selv utgjøre en risiko for diskriminering, og et aktuelt tiltak kan da være å lage rutiner, sier Myksvoll Singh.

Er leder bevisst på hva man ikke kan spørre om under intervju?

For å få til en god rekrutterings­prosess bør man strukturere intervjuet og stille relevante spørsmål til søkerne. Men man må også være bevisst på at det er en rekke forhold man ikke kan spørre om.

- Som en del av rekrutterings­rutinene bør man få frem at det er en rekke opplysninger arbeidsgiver ikke kan spørre om eller innhente i forbindelse med ansettelsen. Arbeidsgiver kan for eksempel ikke spørre om arbeidstaker er gravid eller planlegger å få barn, hvilken etnisitet søker har eller om søker har en funksjons­nedsettelse. Dersom den som rekrutterer ikke vet dette, kan det utgjøre en fare for diskriminering av søkere, sier Myksvoll Singh i Simployer

Kilde: Dette må du gjøre for å hindre diskriminering ved rekruttering

https://www.simployer.no/artikler/dette-ma-du-gjore-for-a-hindre-diskriminering-ved-rekruttering/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

For deg som ønsker en aktiv deltakelse innen ditt fag og i din bransje og å holde deg oppdatert, er fagbladet Renholdsnytt et uvurderlig tidsskrift.

Bestill abonnement

Last ned bladet

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.
Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS