Arbeids­givere må for­skuttere syke­penger

I følge en ny midler­tidig forskrift plikter arbeids­giver nå å for­skuttere syke­penger dag 4 til dag 16, med rett til refusjon fra NAV.

Publisert

Det har en stund vært kjent at arbeidsgiverperioden som følge av fravær fra arbeidet som skyldes koronapandemien er redusert til tre dager. Nærmere detaljer i reguleringen ble imidlertid først vedtatt i statsråd fredag 27. mars og kunngjort samme ettermiddag. Det medler NHO Service og Handel.

Nå står det direkte i midlertidig forskrift (FOR-2020-03-20-368) at arbeidsgiver skal betale sykepenger i et tidsrom på opptil tre kalenderdager når arbeidstaker må være borte fra arbeidet på grunn av korona eller mistanke om korona. Dette omfatter altså både sykdom og fravær som følge av pålagt karantene.

NAV dekker deretter sykepenger fra og med dag fire. Arbeidsgiver plikter imidlertid å forskuttere sykepenger fra og med dag fire til og med dag 16, med rett til refusjon fra NAV. NAV jobber med å få på plass teknisk enkle løsninger for refusjon, med sikte på at dette skal være på plass fra midten av uke 14.

Det er ikke krav til legeerklæring som dokumentasjon for at fraværet skyldes koronapandemien. Det er tilstrekkelig at arbeidstaker opplyser i egenerklæring til arbeidsgiver at sykefraværet skyldes covid-19-pandemien, jf. forskriften § 3-3- (3). Det er viktig at arbeidsgiver sjekker at egenmeldingen eller legeerklæringen inneholder opplysninger om at fraværet skyldes koronapandemien. Dersom dette mangler kan NAV avslå kravet om refusjon.

Rett til bruk av egenmelding forutsetter imidlertid at arbeidstaker har arbeidet hos arbeidsgiveren i minst fire uker. Dette er redusert fra to måneder. Arbeidstaker kan bare dokumentere sitt fravær med egenmelding i inntil 16 kalenderdager, regnet fra første fraværsdag. For øvrig kreves legeerklæring.Endringen gjelder fra 16. mars 2020 for nye og påbegynte tilfeller. Eksempelvis innebærer dette at dersom 16. mars var dag åtte i arbeidsgiverperioden, får arbeidsgiver refusjon fra og med dag åtte til og med dag 16. Dersom 16. mars var dag fire i arbeidsgiverperioden, får arbeidsgiver refusjon fra og med denne dagen.Merk at det ikke gjøres endring i arbeidsgiverperioden for sykefravær for øvrig, og at det ikke gjøres endringer i hvor lenge man kan motta sykepenger.

Se også hos NHOSH: Oversikt over tiltak som skal dempe krisen for bedrifter

Se også hos Regjeringen: Oppdaterte regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding (31/3-2020)

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/oppdaterte-regler-om-koronarelatert-sykefravar-og-egenmelding/id2695889/

Kilde: Forskuttering av sykepenger

https://www.nhosh.no/jus-hjelp/arbeidsliv/nyheter/forskuttering-av-sykepenger/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS