Standarder for vernehansker, engangshansker og øyevern er blant det Standard Norge har gjort tilgjengelig kostnadsfritt.

Standarder for smitte­vern blir gratis

Standard Norge har gjort en rekke smitte­verns­standarder gratis til­gjengelige for å få utstyr raskere ut i markedet.

Publisert

Virksomheter står nærmest i kø for å få sine smittevernprodukter ut i et marked med enorm etterspørsel. – Nå tilgjengeliggjør vi kostnadsfritt standardene som beskriver krav til produktene og som kan legges til grunn for dokumentasjon. Vi håper at dette kan bidra til at helsevesenet raskt får tilgang på nytt utstyr, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Beslutningen om å gjøre en rekke europeiske standarder (EN) for medisinsk utstyr og personlig verneutstyr midlertidig fritt tilgjengelig er tatt i den europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN og CENELEC etter anmodningen fra EU-kommisjonen og etterhvert også EFTA.

Bakgrunnen er den alvorlige mangelen på munnbind, masker, hansker og annet smittevernutstyr over hele Europa på grunn av korona-pandemien (COVID-19). Standardene vil gjøre markedsadgangen raskere og enklere for nye produsenter av medisinsk utstyr og verneutstyr, og bidra til at helsepersonell og pasienter får tilgang til det utstyret de så sårt trenger.

Last ned standardene

Som Norges medlem i CEN tilgjengeliggjør Standard Norge nå i første rekke 11 standarder, som handler om alt fra hansker, munnbind, vernebriller og beskyttelsesklær. Alle standardene er utviklet i et samarbeid mellom hundrevis av europeiske eksperter og gjelder for hele EØS-området.

En norsk standard for smittefrakker kan også lastes ned kostnadsfritt. I tillegg har ISO, den internasjonale standardiseringsorganisasjonen, besluttet å gjøre enkelte smittevernstandarder tilgjengelig kostnadsfritt.

Du finner en oppdatert liste over standardene på standard.no/smittevern

Ny forskrift og CE-merking

I utgangspunktet gjelder det vanlige produktregelverket med krav om blant annet CE-merking før utstyr kan plasseres på markedet. For å sikre helse- og omsorgstjenesten rask tilgang til personlig verneutstyr og medisinsk utstyr er det imidlertid nylig, med hjemmel i smittevernloven § 7-12, vedtatt en forskrift som gir mulighet for å gjøre unntak fra krav i gjeldende regelverk for denne typen produkter: Det forutsettes at det kan dokumenteres at relevante standarder er oppfylt.

Frigir flere standarder

Standard Norge har også gjort flere andre standarder tilgjengelig kostnadsfritt, blant annet innenfor risikostyring, kontinuitetsledelse, sikkerhet og resiliens, og retningslinjer for hendelseshåndtering

https://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/kvalitet-og-risiko/2020-nyheter/nyttige-standarder-i-krisetider-tilgjengelig-kostnadsfritt/

Kilder:

Smittevernstandarder tilgjengeliggjøres for å få utstyr raskere ut i markedet

https://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/helse-og-omsorg/2020-nyheter/europeiske-standarder-tilgjengeliggjores-for-a-fa-smittevernutstyr-raskere-ut-i-markedet-/

Standarder for smittevern

https://www.standard.no/fagomrader/helse-og-omsorg/medisinsk-utstyr/standarder-for-smittevern/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS