Mange bedrifter sender nå ut permitterings­varsel for første gang.

Hva må et permitterings­varsel inne­holde?

Mange bedrifter må sende ut permitterings­varsel til sine med­arbeidere. Hva skal et slikt brev inneholde?

Publisert

Spørsmål:

Vi må sende ut permitterings­varsel og lurer på hva vi må ta inn i brevet til de ansatte?

Her kan du lese svaret fra advokat Jens Kristian Johansen, som er partner i advokat­firmaet Hjort:

Et permitterings­varsel skal inneholde informasjon om permitteringens årsak. I disse dager kan det for eksempel være:

Arbeidsgiver er dessverre nødt til å permittere da myndighetene har besluttet at vår virksomhet må stenge under den rådende korona­pandemien. Vi må derfor permittere våre ansatte.

I tillegg skal permitterings­varselet inneholde dato for utsendelsen. Videre skal det inneholde hvilken dato permitteringene skal iverksettes.

Varselet skal mottas 14 dager før permitteringen iverksettes og bør inneholde opplysninger om hvorfor permitteringen finner sted. Det skal også fremgå av varselet hvor lenge permittering vil vare. Varselet løper fra arbeids­tidens slutt den dagen varselet blir mottatt av arbeids­takeren.

Ved permittering på grunn av uforutsette hedninger som nevnt i arbeids­miljø­loven (aml) § 15-3 (10) er det 2 dagers varsel. Statsråden har uttalt at koronaviruset er uforutsett hending som hjemler 2 dagers varsel.

Unntaket «uforutsette hendelser» har ingenting med regjeringens krisepakke da dette følger av Hovedavtalen og gjaldt også før koronaviruset.

I Hovedavtalen følger det av § 7-3 (2) følger det at varslings­fristen er 2 dager der det har oppstått slike uforutsette hendinger som nevnt i aml. § 15-3 (10).

Om forfatteren

Advokat Jens Kristian Johansen er spesialist på arbeidsrett, diskriminering og pensjon. Han er partner i advokat­firmaet Hjort, hvor han yter bistand både til private og offentlige selskaper, arbeidstakere og arbeidstaker­foreninger. Han er også fast medlem av Diskriminerings­nemnda.

I aml. § 15-3 (10) følger det:

Dersom ulykker, natur­hendelser eller andre uforutsette hendelser gjør det nødvendig helt eller delvis å innstille driften, og arbeids­taker derfor sies opp, kan oppsigelses­fristen overfor arbeids­takere ved det arbeid som må innstilles, settes ned til 14 dager regnet fra hendelsen

Merk at Hovedavtalen § 7-3 (2) viser til hendingene, altså ulykker, natur­hendelser eller andre uforutsette hendelser, for at 2 dagers varslingsfrist skal få anvendelse.

Det bør fremgå av varselet hvorfor man eventuelt benytter 2 dagers varslingsfrist.

Videre skal det i varselet informeres om permitteringens sannsynlige lengde. Det kan bli endret underveis, men det skal altså fremgå av varselet.

Det må også fremgå om det er en hel eller delvis permittering.

Jens Kristian Johansen

I tillegg til at et permitterings­varsel skal varsle den ansatte, så er det viktig dokumentasjon i forbindelse med at de ansatte vil søke om dagpenger. For å lette denne saks­behandlingen, så har NAV oppfordret arbeidsgivere til å opplyse om følgende i permitterings­varselet.

- Om det er enighet mellom partene på arbeidsplassen om permitteringen (JA/NEI) 

- Den permittertes stillings­størrelse 

- Når den permitterte ble ansatt i bedriften.  

NAV skiller ikke mellom varselet og bevis, så ovennevnte tre punkter som NAV oppfordrer til at arbeids­givere informerer om, kan følge av permitterings­varselet eller permitterings­beviset, hvis arbeids­giver velger å sende dette i to utsendelser.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS