FM er alltid en del av noe større, skriver Ellen Nygard i denne kronikken. (Foto: Finn Folke Thorp)
FM er alltid en del av noe større, skriver Ellen Nygard i denne kronikken. (Foto: Finn Folke Thorp)

Kronikk: Fasilitets­styring med referanse til Jesu tid

En favoritt hos meg er Bibelens fortelling om Marta og Maria. Bibel­fortellingen opp­lever jeg rommer visdom med over­førings­verdi til mye i livet, også til profesjonen jeg tilhører.

Publisert

Kronikken er skrevet av Ellen Nygard, Universitets­lektor på Facility Management-studiet ved OsloMet:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Til daglig underviser jeg studenter på Handels­høyskolen ved OsloMet i «Facility Management», på norsk fasilitets­styring (FM). Bibel­fortellingen står ikke på litteratur­listen i forbindelse med kunnskaps­formidlingen.

Like fullt er jeg svært opptatt av at den enkelte student skal være bevisst egen før­forståelse, for med det lettere komme under huden på FM. Det er viktig siden FM er komplekst:

«Ledelses­funksjon i en virksomhet som under­støtter mennesker, sted og prosess med det formål å forbedre menneskers livs­kvalitet og produk­tivi­teten til kjerne­virksomheten innenfor et bebygd område.»

Holdt opp mot denne definisjonen av FM, som er del av termi­nologien i den globale standarden NS-EN ISO 41011:2018, er det ikke til å stikke under stol at FM er mindre håndgripelig og mye mer omfattende enn det å lede og styre enkeltvise fasilitets­tjenester som renhold, sikkerhet, vaktmester­tjenester, catering eller diverse kontor­støtte­tjenenester.

Førforståelse som briller eller skylapper

De færreste av studentene jeg har et under­visnings­ansvar for i dag, har leder­erfaring med en eller flere av disse tjenestene.

Så lenge den faglige nysgjerrig­heten og ønske om å lære er på plass, spiller det mindre rolle. I likhet med de fleste av jordens befolkning, har jo hver enkelt av dem allerede årelang erfaring med å være eksponert for en rekke fasilitets­tjenester hver gang hjemmet forlates og man begir seg ut i det offentlige rom og inn i formåls­bygg.

Oppholder man seg i et av byggene på OsloMet sine campuser for eksempel, er jo årsaken aldri den i årevis ute­lukkende å nyte rene omgivelser, ta i bruk kantinen eller for å kunne benytte sentralbord­tjenesten – for å dra noen eksempler.

Som student eller vitenskapelig tilsatt er man del av kjerne­virksomheten til universitetet. Bonusen er at man som FM-student eller –tilsatt «plutselig» også ser og forstår produksjonen av fasilitets­tjenestene som foregår parallelt med under­visningen og forskningen. Med kunnskap om FM er ikke denne formen for tjeneste­produksjon lenger «usynlig» for oss som organisasjonen er til for.

I 2005-utgaven av boka Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunns­viten­skapelig metode peker Jacobsen på at høgere utdanning, i tillegg til familien og skolen, er den faktoren som former vår før­forståelse sterkest. Dette skyldes gjerne at høgere utdanning er «en trening i å fokusere sterkt på noe og se bort fra noe annet». I forlengelsen av det: En økonom, en statsviter og en antropolog vil derfor gjerne fokusere på ulike forhold i den samme organisasjonen. Økonomen hevdes eksempelvis å se på organisasjonen som «et økonomisk system bestående av rasjonelle aktører».

Ellen Nygards master­oppgave (NTNU, 2016).
Ellen Nygards master­oppgave (NTNU, 2016).

Det viktige hvorfor

I de senere år har jeg også satt min egen før­forståelse under lupen. I arbeidet med master­oppgaven ga mine opplevelser av FM-tjenester i offentlig tilgjengelige bygg støtet til det som et stykke ut i forsknings­prosessen skulle bli problem­stillingen:

«Hvordan sikre best mulig samsvar mellom bestillerens behov for FM-tjenester og tjeneste­leverandørens forpliktelser?»

I tidligfasen var det allikevel et annet spørreord som stod i sentrum og hvor spørsmålet målbar det jeg opplever som et fenomen felles for mange organisasjoner: Hvorfor er det slik at tilsyne­latende identiske behov for FM-tjenester dekkes og oppleves ulikt hos dem som mottar tjenestene? Jeg hadde en antakelse av at det måtte være «noe» i tillegg til de åpenbare: ulike krav til kvalitet og service.

Jeg valgte en forsknings­metode i arbeidet med master­oppgaven som er godt egnet for å frem­skaffe en dypere forståelse av et fenomen (grounded theory). Data­innsamlingen og den etter­følgende analysen, kodingen og nye analyser pekte på behovet for å knytte et hvorfor til hver av de ni temaene jeg utledet fra datasettet. Med det omskaptes samtlige temaer til spørsmål, alle mer tvetydig og undrende enn om de samme temaene hadde blitt lansert som postulater i en teori. Analysen viste blant annet at samtlige temaer innebærer behov for kommunikasjon mellom aktørene involvert i prosessen for at avtaler vedrørende FM-tjenestene skal bli gode, og forbli gode inn i «evigheten»:

  • Hvorfor erkjenne FM og omgivelsenes virkning på utøvelsen av FM?

  • Hvorfor sikre bruk av standarder og omforent terminologi innen FM?

  • Hvorfor sikre riktig motivasjon i kjerne­virksomheten via FM?

  • Hvorfor kommunisere effektiv FM med bevisst bruk av kanal?

  • Hvorfor bygge en tillits­base for FM-relasjonen?

  • Hvorfor tilpasse FM organisasjonens kultur, verdier og pågående endringer?

  • Hvorfor være i takt med organisasjonens strategi i formingen av FM?

  • Hvorfor velge rett avtaletype for FM og deretter sikre god avtaleprosess?

  • Hvorfor etablere riktig ledelse av FM på alle nivåer i organisasjonen?

Maria i Bibelen; Innbegrepet på en god «Facility Manager»

(Teksten fortsetter under figuren)

I minnene fra barn­dommens søndags­skole er Marta et eksempel på å være disippel på gal måte, mens søsteren Maria er disippel på rett måte.

Allikevel er det mange (av oss) som har sympati med Marta. Hvordan skulle det ha gått om ingen hadde tatt ansvar for alt det praktiske som henne?

På tross av denne, på et plan naturlige sympatien, vil i denne sammen­hengen gjerne det rette teologiske spørsmålet å stille være: Hva er en disippel?

Uten å dra sammen­ligningen for langt, evnen til å vite hva som er rett å gjøre når arbeids­hverdagen «koker», er en nøkkel­egenskap hos en god «Facility Manager». I undervisnings­sammenheng bruker vi ofte følgende uttrykk for å forklare hva en «Facility Manager» er – men også for å forklare hva hun eller han ikke er: «A jack of trades is å master of none, but oftentimes better than a master of one».

Aller best liker jeg likevel å tenke på Maria. For uansett hverdagens strev og uro, FM er alltid del av noe større.

Ellen Nygards master­oppgave er tilgjengelig via
https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2601047

Maria-modellen inntatt som konklusjon i master­oppgaven «Alt henger sammen med alt. Suksess­kriterier for inngåelse og gjennom­føring av avtaler vedrørende FM-tjenester» av Ellen Nygard (2016).
Maria-modellen inntatt som konklusjon i master­oppgaven «Alt henger sammen med alt. Suksess­kriterier for inngåelse og gjennom­føring av avtaler vedrørende FM-tjenester» av Ellen Nygard (2016).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS