Illustrasjon etter Kofas nettside.

Leverte til feil adresse – pristilbud avvist

Kofa har avvist en klage om anskaffelser av renholds­tjenester i Drammen kommune.

Publisert

Kofa – Klagenemnda for offentlige anskaffelse – har nylig avgjort enda en sak rundt anskaffelser av renholds­tjenester.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Avgjørelse

«Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem»

Klagen ble derfor avvist som uhensikts­messig for behandling i klagenemnda.

Sammendrag

Drammen kommune gjennomførte en åpen anbuds­konkurranse for anskaffelse av renholds­tjenester i/ved Drammens­hallen. De mottok 12 tilbud i konkurransen, herunder fra selskapet Rent Norge AS (klager).

Klager leverte imidlertid tilbudet til en annen adresse enn den som var oppgitt i konkurranse­grunnlaget.

Klager anførte å ha levert sitt tilbud til Drammen Eiendom KF den 10. november 2017 kl. 14.40. Tilbudet skulle imidlertid vært levert til Drammen kommune v/Dokumentsenteret. Tilbudet ble videre­sendt internt, men kom ikke fram til mottaker innen tilbuds­fristen, som var 13. november 2017.

Klagers tilbud ble på denne bakgrunn avvist fra konkurransen.

Kilde: 2017/188 Drammen kommune, https://www.klagenemndssekretariatet.no/sak/2017-188

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Ser vi bort fra selve klagesaken, er to andre forhold også av interesse:

Drammen kommune la 0 prosent vekt på renholds­kvalitet

I punkt 5 i konkurranse­grunnlaget var det angitt at «[t]ildeling skjer utelukkende ut fra hvilket tilbud som har den laveste prisen».

Lang saksbehandling hos Kofa

Saken er behandlet som en såkalt rådgivende sak hos Kofa. Behandlings­tiden har vært over ett år, idet klagen ble registrert hos Kofa 5/12-2017 og avsluttet 11/12-2018.

Som kjent er det slik at når en sak innklages til Kofa, medfører det at selskapet som vant anbudet i første omgang – og deres ansatte – må leve i uvisshet om de får beholde kontrakten – innttil Kofa fatter beslutning i saken.

Powered by Labrador CMS