Bakgrunnen for streike­varslene er at danskene så langt ikke har klart å inngå nye overens­komster på det offentlige området. (Ill.foto: Colourbox)

Det går mot renholds­streik i Danmark

Det kan bli stor­streik blant danske offentlige ansatte fra 4. april.

Publisert

Det er Central­organi­sationers Fælle­sudvalg, Sundheds­kartellet og Forhandlings­fælleskabet som på vegne av en lang rekke fagforbund har varslet streik i statlige, regionale og kommunale virksom­heter med virkning fra 4. april 2018.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Den danske Forligs­institutionen har dog mulighet for å utsette konflikten, slik at den trer i kraft på et senere tidspunkt enn 4. april. Ifølge den danske Service­branchens Arbejds­giver­forening (tilsvarende vår NHO Service og Handel) er det svært sann­synlig at meglings­organet vil benytte seg av sin mulig­het for utsettelse.

En streik og eventuell senere lockout kan også komme til å berøre privat­ansatte i SBAs medlems­bedrifter. Ved en offentlig stor­konflikt finnes det etter den danske Service­overens­komsten mulighet for å permittere med­arbeidere uten varsel.

Kilde: Hjemsendelse af rengøringsmedarbejdere ved storkonflikt på det offentlige område, https://sba.di.dk/nyheder/Pages/Hjemsendelseafrengoeringsmedarbejderevedstorkonfliktpaadetoffentligeomraade.aspx

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS