Innvandrere er over­representert med alvorlige skader i noen yrkes­grupper, men i renholds­bransjen virker det ikke som om de er mer utsatt enn nordmenn. (Ill.foto: Colourbox)

Ikke flere kjemiskader blant innvandrere

Som renholder er man spesielt utsatt for fysiske og kjemiske arbeids­eksponeringer. Men det virker ikke som innvandrere er mer utsatt enn norske sysselsatte.

Publisert

Det fremkommer i bladet Arbeid og helse fra Statens arbeidsmiljø­institutt (STAMI).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Over 450 000 innvandrere jobber i Norge i dag – noen fast, andre midlertidig. Kunnskapen om arbeidsmiljøet og helsen deres har vært mangelfull.

Ved STAMI er man nå i gang med en nordisk samarbeids­prosjekt for å tette kunnskaps­hullet og skille myter fra fakta.

Ikke bare ufaglærte

Blant annet er det en utbredt antagelse at innvandrere jobber i lavtlønns­yrker eller i jobber som ikke stiller krav til lengre utdanning, slik som hjelpe­arbeidere i bygg og anlegg eller industri, renholdere, ufaglærte pleie­assistenter eller buss- og drosje­sjåfører. Den stemmer til en viss grad, men bildet er mer nyansert.

Ikke høyere risiko for renholdere

Noe av det vi allerede vet, er at risikoen for alvorlig skade i gjennom­snitt er 46 prosent høyere blant uten­landske arbeids­takere enn for norske. Den største risikoen er i bransjer som bygg, anlegg og industri og utleie av arbeidskraft­tjenester.

I yrker som håndverkere, prosess­operatører og renholdere er man spesielt utsatt for fysiske og kjemiske arbeids­eksponeringer. Men innenfor disse yrkene er ikke inn­vandrere mer utsatte enn norske sysselsatte.

Mange jobber med renhold

I mange næringer er det ikke særlig ingen stor forskjell på andelen av nordmenn og andelen av innvandrere. Men i blant annet renhold er det stor forskjell:

– Innenfor rengjørings­virksomhet, serverings­virksomhet, utleie av arbeids­kraft, overnattings­virksomhet og land­transport med passasjerer er det 2-5 ganger mer sann­synlig for en innvandrer å jobbe innenfor en av disse næringene sammen­liknet med befolkningen sett under ett, og det gjelder både menn og kvinner, Tom Sterud.

Kilde: Når verden inntar norsk arbeidsliv, https://stami.no/nar-verden-inntar-norsk-arbeidsliv/

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Fra hele verden

Ved inngangen til 2016 hadde 47 prosent bakgrunn fra EU og EØS-land, 28 prosent asiatisk bakgrunn, 12 prosent hadde afrikansk bakgrunn og 4 prosent kom fra Nord- eller Sør-Amerika.

Noen grupper, blant annet de med bakgrunn fra Pakistan, Vietnam, Tyrkia og Marokko har bodd lenge i Norge, mens innvandrere fra de nye EU-landene, spesielt Polen og Litauen har bodd her kort, de fleste under fem år. Også flyktninger fra Syria, Somalia og Afghanistan er landgrupper som har relativt kort botid i Norge.

Over 390 000 innvandrere var syssel­satte, og 79 000 lønns­takere arbeidet i Norge på korttids­opphold per 4. kvartal 2016. Dette utgjorde nærmere 18 prosent av alle syssel­satte i Norge.

Kilde: SSB

Powered by Labrador CMS