Faksimile fra Kofas avgjørelse vedrørende Malvik kommunes anskaffelse av matteløsning.

Brøt regelverk ved anskaffelse av matter

Klageinstansen Kofa har dømt Malvik kommune for brudd på regel­verket etter en anbuds­tildeling rundt matte­løsninger.

Publisert

Kommunen publiserte en frivillig kunn­gjøring i Doffin for inngåelse av en ramme­avtale om kjøp av fast­monterte matter. I konkurranse­grunnlaget ble det stilt et kvalifikasjons­krav om relevant erfaring.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Kofa (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) fant at den valgte leverandøren ikke hadde dokumentert oppfyllelse av dette kravet, og at kommunen dermed hadde brutt regelverket ved ikke å avvise leverandøren fra konkurransen.

Saken i korte trekk:

Malvik kommune publiserte 15. februar 2018 en kunn­gjøring i Doffin for inngåelse av en ramme­avtale om kjøp av fast­monterte matter.

I kunngjøringen punkt III.1) ble det blant annet sagt følgende om kvalifikasjons­krav:
«Registrert firma med dokumentert erfaring fra relevante leveranser av offentlige anskaffelser».

I konkurranse­grunnlaget ble tilbyderne blant annet bedt om å levere:
«8. Foretakets 3 siste leveranser som er relevant i forbindelse med denne anskaffelsen samt referanser for disse».

Innenfor tilbuds­fristen kom det inn tre tilbud, herunder fra N3zones AS (klager) og Support Service Partner AS (valgte leverandør).

I valgte leverandørs tilbud er det oppgitt tre referanse­oppdrag. Det er imidlertid enighet om at de to første oppdragene ble utført med klager som under­leverandør, i henhold til en samarbeids­avtale mellom klager og valgte leverandør.

De fast­monterte mattene ble i disse to tilfellene levert av klager, uten praktisk medvirkning fra valgte leverandør.

Klager anførte på denne bakgrunn at valgte leverandør ikke oppfyller krav et om relevant erfaring, og fikk medhold i Kofa.

Kilde: 2018/215 Malvik kommune, https://www.kofa.no/Avgjorte-saker/2018215

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS