Tilbud om trening i arbeids­tiden, i noen utvalgte yrker. Kilde: Levekårs­undersøkelsen EU-SILC, 2016.

7 % kan trene i arbeidstiden

I gjennom­snitt har hver femte ansatte i Norge tilbud om trening i arbeids­tiden. For renholderne er tallet kun 7 %.

Publisert

Hver femte ansatte (20 prosent) har tilbud om trening i arbeids­tiden, men det er store for­skjeller mellom yrker. Det skriver Mathias Killengreen Revold og Mari Lande With i en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Renholdere på 3. jumboplass

Figur 1. Tilbud om trening i arbeids­tiden, etter yrke. Kilde: Levekårs­under­søkelsen EU-SILC, 2016.

Mange med stille­sittende arbeid har et slikt tilbud, mens renholds­arbeidere, hånd­verkere, syke­pleiere og lærere langt sjeldnere har mulighet til å trene på jobb. Det aller dårligste tilbudet har imidlertid dem som jobber i salgs­yrker og i primær­næringene.

Mest utbredt i yrker med få fysiske plager

Blant dem som har tilbudet, er det de yngste og sprekeste som i størst grad benytter seg av trenings­muligheten på jobb.

De yrkene som har best trenings­tilbud på jobben, er de som har minst helse­plager.

SSB finner at noen yrkes­grupper er klart mer utsatt for slike problemer enn andre. Hele 34 prosent av renholdere har et helse­problem de selv mener er jobb­relatert, mens andelen ligger på omtrent 10 prosent for flere akademiske yrker.

Utdanning og kjønn

Figur 2. Tilbud om trening på jobb, etter kjønn og utdannings­nivå. Kilde: Levekårs­under­søkelsen EU-SILC, 2016.

Det viser seg også at 32 prosent av ansatte med utdanning på master­nivå har et slikt trenings­tilbud, mot 14 prosent med utdanning på grunn­skole­nivå eller lavere.

Blant de som trener mest på jobben er sikkerhets­arbeidere, politi, brann­konstabler og militære. Her er det mange som ikke bare har en mulighet, men også plikt til å trene på jobben.

Går trening på bekostning av produktiviteten?

Trening i arbeids­tiden tilbys i mindre grad i yrker som oftest er utsatt for jobb­relaterte helse­problemer og syke­fravær. Samtidig er dette også yrkes­grupper der det er lite fleksibilitet rundt når og hvor arbeids­oppgavene skal utføres.

De to SSB-forskerne skriver at det kan tenkes at trening i arbeids­tiden fører til større utfordringer med gjennom­føring og produktivitet her, enn det gjør i yrker der arbeids­takeren disponerer sin arbeidstid friere.

På den annen side er dette også yrker der helse­fremmende tiltak kan sies å være mest nødvendige for å nå IA-avtalens mål.

Flere måter å tilrettelegge

Trening utenfor arbeids­tiden inngår ikke i SSBs under­søkelse, selv om treningen foregår på arbeids­stedet.

Arbeids­givere kan selv­følgelig tilby andre helse­fremmende tiltak. Man kan for eksempel tilby gratis trenings­kort eller legge til rette for sykling til jobb ved å sørge for sykkel­parkering og garderober.

Kilde: Best treningstilbud på jobben – til dem med minst helseplager, http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/best-treningstilbud-pa-jobben-til-dem-med-minst-helseplager

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS