Antall meldinger om arbeids­relaterte skader i 2016, fordelt på yrke. (Kilde: Arbeids­tilsynet)

138 renholdere skadet på jobb

Arbeids­tilsynet mottok 2345 meldinger fra leger om arbeids­relatert alvorlig sykdom i 2016. 138 av dem gjaldt renholdere og hjelpe­arbeidere.

Publisert

Tallet ligger på samme nivå som i 2015, da Arbeids­tilsynet mottok 2396 meldinger, men det er likevel en nedgang fra tidligere år. Tilsynet mottok 2878 meldinger i 2014 og 2842 meldinger i 2013.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

73 prosent av meldingene gjelder pasienter i alders­gruppen 40-66 år. Størst andel av meldingene gjelder menn (76 prosent), viser Arbeids­tilsynets rapport for 2016.

Skade etter yrke

Håndverkere er yrkes­gruppen med flest meldinger i 2016 (40 prosent eller 941 tilfeller).

Yrkes­inndelingen fra Arbeids­tilsynet er veldig grov, og i oversikten er renholdere slått sammen med hjelpe­arbeidere. Denne kategorien havner på en sjette­plass målt i antall tilfeller (138).

Typer skader

Støyskader er fortsatt den diagnosen som blir hyppigst lege­meldt til Arbeids­tilsynet (49 prosent).

Blant «klassiske» problem­områder for renholdere finner vi blant annet følgende:

Sykdommer i åndedretts­systemet omfatter 12 prosent av meldingene i 2016. Tallet gjelder for alle yrkesgrupper, ikke renholdere spesifikt. Andelen meldinger om slike sykdommer har vært nokså stabilt mellom 9 prosent og 12 prosent de siste 10 årene.

Hudlidelser er meldt i 6 prosent av meldingene i 2016 (tallet gjelder for alle arbeids­grupper). Her er det i all hovedsak ulike typer for dermatitt (eksem) som meldes. Eksempler på arbeids­miljø­faktorer er maling, hårpleie­produkter, rengjørings­midler, tekstilfibre, melstøv og trestøv, sement, svovel, klor, nikkel, ventilasjon og temperatur­forhold.

Muskel og skjelett

Muskel- og skjelett­lidelser er meldt i 8 prosent av meldingene i 2016 (tallet gjelder for alle arbeids­grupper). Arbeids­stillinger, gjentakelses­arbeid, løft og forflytning av objekter, og arbeidstakt, er hyppigst meldt som arbeids­miljø­faktor.

8 prosent av meldingene er uklassifiserte. Denne kate­gorien inne­holder mange ulike symptomer og diagnoser, blant mange andre: uspesifiserte symptomer med tilknytning til nerve­systemer og muskel­skjelett­systemet, uvelhet og tretthet og hodepine.

Kilde: Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister, http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=262067

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Arbeidsrelatert sykdom

Dagens regelverk sier at «enhver lege som igjennom sitt arbeid får kunnskap om en arbeids­taker som lider av yrkes­sykdom som er likestilt med yrkes­skade etter folke­trygdens § 13-4, eller annen sykdom som legen antar skyldes arbeids­takerens arbeids­situasjon, skal gi skriftlig melding om dette til Arbeids­tilsynet».

 


Faksimile fra Arbeidstilsynets rapport.

 

 

Powered by Labrador CMS