Utredningen ble fremlagt av utvalgs­leder Tommy Staahl Gabrielsen 6. februar 2017. Foto: Regjeringen

Deling gir muligheter og utfordringer

Delings­økonomien kan endre spille­reglene for tjeneste­ytende næringer, mener NHO Service.

Publisert

Det offentlige nedsatte delings­økonomi­utvalget har det siste året vurdert hvordan delings­økonomi kan bidra til mer effektiv ressursbruk. Mandag 6. februar 2017 la utvalget fram sin utredning "NOU 2017:4 Delings­økonomien - Muligheter og utfordringer".

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

NHO Service kommenterer utredningen slik:

- Å dele på under­utnyttede ressurser er selvsagt en viktig del av den nye økonomien vi snakker om her, men de store effektene for arbeids­livet kommer av at formidlingen mellom oppdrags­giver og oppdrags­taker blir så mye lettere, adm.dir. i NHO Service, Anne-Cecilie Kaltenborn.

- Det er dette som kan bli "game changer'en" for den tjeneste­ytende næringen i NHO Service. NHO Service følger utviklingen i service­bransjene nært, ettersom arbeids­giver­organisasjonen allerede har sett at det kommer nye plattform­bedrifter og måter å drive på innenfor service­sektoren.

Les også: I papirutgaven av Renholdsnytt nr. 4/2016 kan du lese om Kim Haagensen, grunn­legger av formidlings­tjenesten weClean, som ønsker å snu bransjen og sette renholderen øverst på tronen.

Skiller seg fra ordinære tjenester

Fremleggelsen av utredningen, med bredere presentasjon av muligheter og utfordringer, kan ses på regjeringen.no. Foto: Regjeringen

Under frem­leggingen av rapporten gikk utvalgets leder, Tommy Staahl Gabrielsen, gjennom aspekter som særpreger delings­økonomien.

Her kan du se video fra utvalgets presentasjon av rapporten

Ifølge ham spiller flere typer teknologi gjerne sammen for å tilby tjenestene, som gjerne er internett­baserte. Videre kan aktørene i utstrakt grad bedømme hverandre, slik at useriøse aktører kan lukes bort både blant tjeneste­ytere og oppdrags­givere. Det er selve formidlings­platt­formen som fungerer som mellom­mann og betalingen skjer typisk med kort, noe som kan øke sikkerheten for alle parter fordi det gir økt sporbarhet - og også lette myndighetenes tilsyn med at skatter og avgifter blir betalt.

Les også: Delings­økonomi vil gi mindre svart arbeid - dersom myndighetene kommer på banen slik at det blir lettere å betale skatt.

Muligheter og utfordringer

Utvalgsleder fremholdt at det finnes flere muligheter knyttet til delings­økonomien:

  • Det kan gi mer effektiv ressursbruk, fordi delings­økonomi øker konkurransen og gir forbrukerne fordeler.
  • Den bidrar til innovasjon i markedet.
  • Den gir nye inntekts- og syssel­settings­muligheter for befolkning.
  • Den gir potensielt miljø­gevinster.

Utvalget mener at selv om delings­økonomien representerer gode muligheter for norsk økonomi, finnes det også en del utfordringer. Hovedutfordringene er:

  • At konkurranse­forholdene mellom aktører i delings­økonomien og den ordinære delen av arbeids­livet påvirkes av forskjeller i offentlige reguleringer.
  • Det kan være uklart om deltakerne i delings­økonomien skal anses som ansatte eller oppdrags­takere.
  • Noen grupper oppdrags­takere kan bli utsatt for lav betaling.
  • Forbruker­vern­regler gjelder ofte ikke, eller det kan være uklart om de gjelder.
  • Skattereglene kan på noen områder oppfattes som uklare og kompliserte.
  • Hvordan sikre rapportering og innbetaling av skatt.

Utvalgets medlemmer har hatt litt delte meninger om behovet for å innføre strengere reguleringer av delings­økonomien. Et flerttall mener for eksempel at det ikke er behov for å endre arbeids­taker­begrepet i arbeids­miljø­loven, men at dagens regelverk er fleksibelt nok til å omfatte også deltakere i delings­økonomien.

Har fortsatt styrefart

Ifølge finansminister Siv Jensen (Frp) har delings­økonomien ennå et relativt beskjedent omfang i Norge. Det er derfor viktig å få en utredning allerede nå, slik at regjeringen lettere kan innføre reguleringer og få f.eks. skatte­myndighetene til å informere og tilrette­legge før delings­økonomien eventuelt blir en større utfordring. Rapporten sendes nå på høring, før regjeringen konkluderer med hva den skal gjøre.

Påvirker allerede renholdsbransjen

I en uttalelse er NHO Service i hovedsak positive til mulig­hetene som delings­økonomien, som med et bedre navn kan kalles formidlings­økonomi, kan gi for renholds­bransjen.

De seriøse i bransjen slåss daglig mot konkurrenter i en stor svart økonomi med mye kriminalitet. For NHO Service er det viktig å bidra til økt profesjonalitet og at den enkelte bedrift følger alle pålegg om HMS, opplæring, ledelse, sikkerhet, ansettelses­forhold, kontrakts­oppfølging og andre krav.

I uttalelsen skriver NHO Service at en håndfull plattform­bedrifter innenfor renhold nå har etablert seg i Norge. For at slike bedrifter skal bli medlem i NHO Service kreves at bedriften er godkjent av Arbeids­tilsynet og at de har obligatorisk HMS-kort (id-kort) for alle ansatte. Det er dessuten et krav at medlems­bedrifter i hovedsak skal bruke egne ansatte i renholds­oppdrag.

NHO Servce skriver videre at renholds­bransjen vil ta del i utviklingen og hilser ny teknologi velkommen. Bransjen er spent på morgen­dagens løsninger. Vi må likevel ikke være naive og tro at ny teknologi fjerner utfordringer i arbeids­livet eller være blinde for hva høyt prispress kan lede til. Det må være en forutsetning at den nye formidlings­økonomien blir møtt av ramme­betingelser som reduserer skade­virkninger og prøver å skape mest mulig nytte for ansatte, kunder, eiere og samfunnet.

Kilder:

Delingsøkonomien gir muligheter og utfordringer, https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/delingsokonomien-gir-muligheter-og-utfordringer/id2537774/

Video fra utvalgets presentasjon av rapporten, https://regjeringen_live.23video.com/v.ihtml/player.html?live%5fid=15488558&source=share&autoPlay=0

Game changer for tjenesteytende næring, http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=6601&categoryID=255

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS