Ivrige lyttere under Bransjedagen 2016.

Bransjedag i nye lokaler

Høgskolen i Oslo og Akershus arrangerte sin tradisjonelle bransjedag 28. januar 2016. Dette er blitt møte­plass for studenter, spesialister og bransjen for øvrig.

Publisert

Etter at de gamle hus- og kost­økonom­utdannelsene er lagt om til et studium i Facility Management, kan vi fastslå at årets bransjedag la større vekt på styring og ledelse enn tidligere.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Tidligere utdannede har ytret delte meninger om HiOAs omlegging av studiet, mens høyskolen påpeker at utdannelsen ikke bare bør følge endringene i samfunnet, men også være i forkant av dem.

Det ligger mye visdom i en slik strategi, med tanke på de kravene som vil bli stilt til fasilitets­drift fremover. Som en av årets foredrags­holdere så betimelig uttrykte det: FM-ere må evne å komme seg ut av de tekniske rom og inn i styre­rommene.

HiOA står i alle tilfelle foran en aldri så liten milepæl: På for­sommeren i år ut­eksami­neres de aller første studentene med tittelen Bachelor i Facility Management.

Avgangsstudentene våren 2016.

Nytt studiested

Tidligere Bransjedager har vært på HiOAs studiested på Kjeller, men ble i 2016 avholdt i HiOAs lokaler i Pilestredet 35 i Oslo. Som kjent ble studiet Bachelor i Facility Management lagt innunder Handelshøy­skolen ved HiOA i august 2015, og studie­stedet ble da overført fra Kjeller til Pilestredet.

Lokalene i Pilestredet har mindre åpent areal enn på Kjeller og det var ikke plass til leverandør­utstillere denne gang. Men et flott langbord med god mat var det plass til.

Rød tråd i faglig program

Det var lagt opp til en fin utvikling mellom de ulike fore­dragene som ble presentert denne dagen.

Morten Irgens, prorektor for forskning og utvikling ved HiOA, innledet med å minne om at verden rundt oss er i sterk utvikling, med mer komplisert infra­struktur og et samfunn som kommer stadig tettere innpå hvordan vi administrerer strukturene våre.

Trusselbildet er i endring og de som yter fasilitets­tjenester, vil også påvirkes av delings­økonomien. Alt dette stiller krav til hvordan vi drifter og forvalter strukturene våre, og igjen til fasilitets­ledernes kompetanse.

Foredragsholderne under Bransjedagen 2016.

Nytt ansikt ved HiOA

Ann-Helén Bay, ny dekan ved Fakultet for samfunnsfag (som omfatter HiOAs handels­høyskole og dermed også FM-studiet) påpekte at Bransjedagen er et viktig bindeledd mellom høyskolen og næringslivet. Fagområdet FM ble overført til handels­høyskolen i 2015, som nå har kommet langt i å samordne utdanningene i økonomi og i fasilitets­styring.

Knut Boge, studieleder for FM-studiet, fortalte litt om mulighetene ved å ligge innunder Handelshøy­skolen, som har 1000 studenter, to ulike årsstudier, tre bachelorer og et masterstudie.

Høsten 2014 ansatte høyskolen sin første professor i Facility Manage­ment, Susanne Balslev Nielsen i 20 prosent stilling finansiert av NHO Service. I august 2015 fikk høyskolen enda et tilskudd, Alenka Temeljotov Salaj, som er HiOAs første fulltids professor i FM.

FM i en større sammenheng

Ilfryn Price er professor i FM and Business Performance ved Sheffield Hallam University i Storbritannia, som har hatt en egen FM-avdeling siden 1994. Han påpekte at fasilitets­styring først og fremst handler om mennesker, ikke om bygninger.

Likevel er det stor forskjell på fasilitetene som skal driftes i et moderne samfunn. Hoteller er i prinsippet ganske enkle. Olje­installasjoner og kjerne­kraftverk er sterkt komplekse, men likevel noe de færrest får oppleve innvendig, slik at kunde­aspektet ikke er til stede. Sykehus er svært komplekse teknologisk og her kan også kundens opplevelser være avgjørende for driften fremover, derfor må FM-ere ta sterke hensyn til kunden. Kontorbygg er mindre komplekse, men også her kan kunden være viktig.

Må klare å se fremover

Morten Løkken Bendiksen, direktør i Divisjon Facilities Management ved Ahus, har ansvaret for 270 000 kvadratmeter eiendom i Norges største akutts­ykehus med 9300 ansatte. Ifølge ham dreier FM seg mye å levere en kjede av tjenester.

Ethvert sykehus har en kjerne­virksomhet, som er medisinsk. FM-avdelingen må være i stand til å se hvor kjerne­virksomheten har sine behov og i hvilken retning disse behovene går. Den må også være i stand til å oversette dette til tjenester – og være i stand til å levere disse tjenestene.

FM-trender

Arne Johan Hamre snakket om globale megatrender, dvs. trender som berører svært mange mennesker. Han er District Manager FM i selskapet Sodexo, som har ialt 420 000 ansatte i 80 land. Sodexo holder oppsyn med ialt ti slike megatrender, slik at selskapet skal kunne respondere på endringene.

Som nr. 1 nevnte han demografiske endringer, som befolknings­økning. Infra­struktur som veier, kollektiv­transport, skoler og sykehus vil presses og det kan tvinge seg fram andre måter å drifte på enn i dag (et eksempel er Oslo, den raskest voksende hoved­staden i Europa, som vokser enda raskere enn vi hadde trodd).

Et annet poeng er å få til miljø­endringer. En av tre kalorier som produseres til mat i dag, er bortkastet, og det medgår en hel liter med vann for å produsere én kalori med mat. Andre felter som vil påvirke FM-bransjen er digitalisering og økende automatisering.

Må bli mer arealeffektive

Svein Bjørberg, FOU-leder i Multiconsult og professor ved NTNU, tok opp tråden og så på trender som endrer og påvirker FM-bransjen i vårt eget land. I Norge vil vi være to millioner flere i 2053. Det betyr økt bygnings­masse og tilsvarende større behov for fasilitets­ledelse.

Bare i Oslo må vi ha et nytt sykehus på størrelse med Ullevaal innen 2030. En utfordring er at vi i løpet av 2,5 år bruker like mye penger på å drive et sykehus, som det koster å bygge det. Både i helse­sektoren og andre bransjer vil det tvinge seg fram at all virksomhet må bli mer areal­effektiv. Selv ikke Norge har råd til å investere i så mye areal. Dette krever igjen at vi må slutte å velge de billigste investeringene og at FM-folk må evne å komme seg ut av tekniske rom & kjøkken og inn i styre­rommene.

Studentprosjekter

Under Bransjedagen har det alltid vært vanlig at avgangs­studenter legger fram et av sine prosjekter:

Marte Pedersen Huste har sett nærmere på hva en FM-avdeling bør overveie før den velger å gjennom­føre FM-tjenestene internt eller ved kjøp fra eksternt hold. Som ventet finnes det ikke ett fasitsvar. Intern drift og konkurranse­utsetting har sine ulike fordeler, og det sistnevnte gir ingen garantert suksess.

Kawtar Sallah så nærmere på hvordan fasilitets­ledere, som primært kan ledelse og økonomi­styring, kan lede tjenester der de har begrenset kunnskap om arbeids­prosessene.

Dette poenget ble senere tatt opp av Petter Furulund, adm.dir. i NHO Service, som mente det var viktig at FM-studiet ikke blir så økonomi­orientert at det glemmer noen av de faglige ferdig­hetene som lå i oldfrue- og husøkonom­utdannelsene.

Bygg skal fremme verdi­skapning

Tor Olav Askjer er adm.dir. i Norsk Eiendom, en bransje­forening for eiendoms­aktører, og opplyste at mange nok tenker på eiendom som et investerings­objekt. Og historisk sett har mange eiendoms­utviklere vært leverandører av kvadrat­meter.

Askjer mener dette er i ferd med å bli historie, og at det i dag handler om å tilrette­legge for verdi­skapning. Derfor er det absolutt ikke likegyldig hvor bygget ligger, hvilken utforming det har og hvilken miks av leie­takere det har.

Velykket ombygging

Rolf-Eirik Bexrud, er teknisk sjef ved hotell Continental i Oslo, som har vært gjennom en stor rehabilitering. Det er lagt høy vekt på kundenes opplevelse og på at mange bygnings­detaljer skulle tilbake­føres til da bygget ble oppført i 1900, men også på at driften av bygningene skal være så smart som mulig.

Under ombyggingen har det vært et mål at alle faste installasjoner skal ha en levetid på minst 30 år og helst 50, og at minst 80 av avfallet skal gjen­vinnes. Alt ombygging har skjedd med full drift av andre områder i hotellet.

Ledere, ansatte og teknisk avdeling har deltatt i alle del­prosjekter underveis. Det betyr ikke at alle er med til enhver tid, men at alle skal bli hørt. Dette har vært en suksess for for hotellet.

HiOAs nye professor

Alenka Temeljotov Salaj, FM-professor ved HiOA, oppsummerte dagen med å takke foredrags­holderne.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på


FM-studiet flyttet i 2015 til nye lokaler i Pilestredet 35 i Oslo.

 


Alenka Temeljotov Salaj ble i 2015 ansatt som professor i full stilling i Facility Management ved HiOA.

 


Proft mottak av de fremmøtte.

 


Mat for enhver smak.

 

Powered by Labrador CMS