Ill.foto av hansker for renhold: Colourbox

Nye regler for verneutstyr

EU har vedtatt nye regler for personlig verne­utstyr. EØS-landet Norge har litt tid på seg før de blir norsk lov.

Publisert

Reglene vil også gjelde for EØS-landene, men de skal først innom EØS-komiteen for god­kjenning. I mellom­tiden gjelder den gamle for­ordningen om verne­utstyr.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

De nye reglene ble offentlig­gjort 9. mars 2016 og dermed gjort gjeldende for EU-landene. Det er LOs Brüssel-kontor som melder dette.

Ifølge regjeringen.no er de viktigste endringene at visse bestemmelser er presisert og forenklet. Forslaget inneholder en mindre skjerpelse av kravene til visse produkter, ved at de endrer risiko­kategori til kategori III og dermed blir underlagt en grundigere samsvars­vurderings­prosedyre. Dette gjelder PVU til beskyttelse mot for eksempel drukning og kuttskader fra håndholdt motorsag.

Kilde: EU har vedtatt nye regler for personlig verneutstyr, og disse gjelder også for EØS-landene. http://www.lo.no/Brussel/Nyheter/EU-har-vedtatt-nye-regler-for-personlig-verneutstyr-og-disse-gjelder-ogsa-for-EOS-landene

Se hele den nye forordningen på dansk: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0425&from=DA

Se mer om PVU-forordningen om personlig verneutstyr, Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/425 av 9. mars 2016: http://europalov.no/rettsakt/pvu-forordningen-om-personlig-verneutstyr/id-7469

Se også status hos regjeringen.no: PVU-forordningen: https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2015/feb/pvu-forordningen/id2434524

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS