Illustrasjon etter Konkurrensverket.

Laveste pris behøver ikke gi dårligere kvalitet

Brukt på rette måten kan laveste pris fungere utmerket som tildelings­kriterium ved offentlige anskaffelser. Det viser en ny rapport fra Konkurrens­verket i Sverige.

Publisert

Konkurrensverkets general­direktør Dan Sjöblom sier i en presse­melding at om det stilles nødvendige krav til for eksempel kvalitet i anbudet, kan laveste pris som tildelings­kriterium være både effektivt og gi høy kvalitet.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Alltid en kombinasjon

– Tildelingskriteriet laveste pris må alltid kombineres med en krav­spesifikasjon som angir de minste­krav oppdrags­giver stiller til leveransen. Den leverandøren som kan oppfylle disse minste­kravene til den laveste prisen vil vinne konkurransen, sier avdelings­direktør Dag Strømsnes i Difi.

Konkurrens­verkets under­søkelse har tatt utgangs­punkt i påstanden om at det finnes en motsetning mellom høye krav til kvalitet og å anvende laveste pris som tildelings­kriterium. De har sammenlignet om kommuner som bruker laveste pris i sine matvare­anskaffelser har lavere kvalitet eller lavere kvalitets­ambisjoner enn kommuner som bruker tildelings­kriteriet økonomisk mest fordelaktige tilbud.

Undersøkelsen ser på tre indikatorer på kvalitet eller kvalitets­ambisjoner: Andelen økologisk mat i innkjøpene, om nærings­innholdet i skolematen blir fulgt opp og kommunenes ambisjoner for å sikre tilfreds­stillende lønns- og arbeids­vilkår hos sine leverandører.

Laveste pris like bra

Undersøkelsen viste at de kommunene som benyttet laveste pris som tildelings­kriterium hadde høyere andel økologisk mat i sine innkjøp, de var like påpasselige med å følge opp nærings­innholdet i skolematen og de hadde like høye ambisjoner i forhold til å sikre at leverandørene sørget for tilfreds­stillende lønns- og arbeids­vilkår for sine arbeidstakere.

– Det er nivået på minstekravene som vil styre hvilken kvalitet leveransen har. I alle anskaffelser må oppdrags­giver definere sitt behov og stille krav til kvalitet deretter. For å sikre en effektiv bruk av ressursene skal ikke leveransen ha en høyere kvalitet enn hva som er nødvendig for å få dekket behovet, sier Dag Strømsnes.

Forskjellige grader kvalitet

Han sier at oppdrags­giveren må en sørge for at en får riktig kvalitet, ikke nødvendigvis høyest mulig kvalitet.

– I de tilfeller man ikke er ute etter innovative løsninger og man kjenner markedet godt vil laveste pris være et svært fornuftig valg av tildelings­kriteria, sier Strømsnes.

Kilde: Laveste pris behøver ikke å gi dårligste kvalitet, http://www.anskaffelser.no/nyhet/2016-05-12/laveste-pris-behover-ikke-gi-darligere-kvalitet

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Powered by Labrador CMS