Faksimiler fra FAFOs evaluering av godkjennings­ordningen i renhold.

Treg forbedring i renholds­bransjen

Ny FAFO-rapport viser at alle tiltakene mot useriøse aktører i renholds­bransjen bare har gitt en svak forbedring.

Publisert

For snart fire år siden ble det innført en godkjennings­ordning i renholds­bransjen. Den er ett av flere tiltak som er innført for å bedre lønns- og arbeids­vilkårene for de ansatte i renholdsbransjen og for å bidra til likere konkurranse­vilkår mellom virksomhetene.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Sentrale bransje­aktører mener ordningen har hatt en positiv betydning, men de er utålmodige. Flere framhever blant annet at kjennskapen til ordningen ikke er god nok blant kundene. FAFOs undersøkelser viser at det særlig er innkjøpere i privat sektor som mangler kjennskap.

Samtidig ser FAFO at de som faktisk kjenner til ordningen, også er mer tilbøyelige til å undersøke om renholds­leverandøren faktisk er godkjent.

Svak nedgang i antall useriøse

Et meget interessant spørsmål, er hvorvidt konkurransen fra de useriøse har avtatt? FAFOs tall indikerer at det har vært en forbedring, men at den skjer langsomt.

Både i 2012 til 2016 ble tilbyderne spurt om de i anbuds­prosesser har fått kjennskap til tilbydere som de vurderer som useriøse og andelen som svarer at de har blitt utkonkurrert av tilbydere som vurderes som useriøse.

I 2012 svarte 55 prosent at dette skjer hele tiden eller at de har opplevd dette flere ganger. Den tilsvarende andelen i 2016 var 47 prosent.

Når det gjelder å bli utkonkurrert av virksomheter som vurderes som useriøse, var det i 2012 58 prosent som svarte at dette skjer hele tiden, eller at de har opplevd dette flere ganger. I 2016 svarte 55 prosent det samme.

Igjen har størrelse betydning. 76 prosent av arbeids­giverne i virksomheter med 50 ansatte eller flere, oppgi at de har opplevd å bli utkonkurrert av konkurrenter de vurderer som useriøse mange ganger eller at det skjer hele tiden, mens den tilsvarende andelen i virksomheter med inntil ni ansatte er 38 prosent.

Betydning for lønns- og arbeidsvilkår

Allmenngjøring av renholds­overenskomsten trådte i kraft 1. september 2011. Det har for mange arbeids­takere ført til økt lønn.

I 2012 svarte 29 prosent av virksomhets­lederne at et flertall av arbeids­takerne har fått høyere lønn på grunn av allmenn­gjøring av tariff­avtalen, 11 prosent svarte at noen av de ansatte fikk høyere lønn, 55 prosent at det allmenn­gjøringen ikke hadde noen betydning, mens 5 prosent ikke er sikre.

I 2016 var tilsvarende tall 35 prosent, 3 prosent, 60 prosent og 2 prosent.

Det er særlig i de små virksomhetene at arbeidsgiverne svarer at flertallet har fått høyere lønn, fire av ti svarer dette, mens i virksomheter med 50 ansatte eller flere svarer 20 prosent det samme.

Ugunstige arbeidstider

En annen mulig effekt av allmenngjøringsvedtaket er endring i når på døgnet man jobber. I spørre­undersøkelsen fra 2016 svarer arbeids­takerne at det er færre som jobber mellom kl. 21.00 og 06.00 og i helger, enn FAFO fant i 2012.

Eksempelvis svarte 24 prosent at de hadde renholdere som jobbet fast kveld og natt i 2012. I 2016 svarer 9 prosent det samme.

Når det gjelder helgearbeid, var andelen i 2012 på 56 prosent. I 2016 er den blitt redusert til 39.

FAFO fremholder som en nærliggende forklaring at allmenn­gjøring av renholds­overenskomsten har ført til at arbeid i disse periodene har blitt langt dyrere.

Informasjons- og påseplikt

Informasjonsplikt innebærer at bestilleren / kjøperen av renholds­tjenester skal informere om at virksomhetens arbeids­takere minst skal ha de lønns­ og arbeidsvilkår som følger av allmenngjørings­forskriften.

Bestiller og/eller hoved­leverandør skal videre påse at vilkårene hos under­leverandørene er i overens­stemmelse med forskriften.

FAFOs rapport viser at det er små endringer i hvor mange kunder som etterspør dokumentasjon på arbeidstakernes lønns­ og arbeids­betingelser i 2016, sammenlignet med 2012. Samlet sett svarer omtrent halvparten av virksomhets­lederne at kundene i større grad etterspør dokumentasjon enn før innføringen av informasjons- og påseplikt i 2011.

Derimot har størrelsen på renholds­byrået betydning. I 2016 er det særlig virksomheter med 50 ansatte eller flere som svarer at kundene i større grad etterspør slik informasjon, sammen­liknet med tidligere. 72 prosent av arbeids­giverne i de store virksomhetene sier at kundene etterspør slik dokumentasjon, mens 42 prosent av arbeids­giverne i de små virksomhetene svarer det samme.

Kilde: Ny rapport om renholdsbransjen, http://www.fafo.no/index.php/nb/om-fafo/nyheter/item/ny-rapport-om-renholdsbransjen

Se også: NHO Service oppgitt over smutthull

1 av 2 kjenner ikke til godkjennings­ordningen, viser ny Fafo-rapport. - Å drive lovlig er nesten et handikapp i et renholds­marked som først og fremst etterspør laveste pris, sier Petter Furulund i NHO Service til NRK Dagsrevyen.

Les mer: Smutthullet som hvitvasker svart arbeid, http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=6334&categoryID=140

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Forskningsstiftelsen Fafo er et av Norges største samfunns­vitenskapelige forsknings­miljøer. Den har spesialisert seg på arbeidslivs- og velferds­forskning.

Den nye rapporten om renholds­bransjen er utarbeidet av Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad.

Den kan lastes ned som PDF fra FAFO: http://www.fafo.no/index.php/nb/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/vi-ma-ha-is-i-magen-og-la-tiltakene-fa-virke

Rapporten kan også fås i papirutgave:

ISBN 978-82-324-0300-4 (papirutgave) / ISBN 9978-82-324-0301-1 (nettutgave)

ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2016, 169 s, kr 319, Ordrenr 20580. Følg linken over.

Powered by Labrador CMS