Riksrevisjonen la 21. juni 2016 fram to rapporter om myndighetenes arbeid mot sosial dumping og arbeids­miljø­kriminalitet.
Figur 32 viser at Arbeids­tilsynet har gjennomført i overkant av 2000 tilsyn av bestillere av renholds­tjenester. Det ble undersøkt om bestillerne i kontrakten har informert om at renholds­virksomhetens arbeidstakere minst skal ha de lønns- og arbeids­vilkårene som følger av allmenngjørings­forskriften for renholds­bedrifter. Ill.: Riksrevisjonen
Figur 33 viser at virksomhetene som har anskaffet renholds­tjenester, i liten grad etterlever kravene om å ha tilstrekkelige systemer og rutiner for å kunne se til at lønns- og arbeids­vilkår hos leverandørene er i henhold til kravene i allmenngjørings­bestemmelsene for renholdfaget (ca. 80 prosent tilfredsstiller ikke kravene). Ill.: Riksrevisjonen

Få renholds­anbud i Doffin

Tall fra anbuds­databasen Doffin viser at det i 2014 ble gjennom­ført ca. 4500 anskaffelser i sektoren bygg og anlegg, men bare ca. 150 i renhold.

Publisert

Tallene fremkommer i en rapport fra Riksrevisjonen, som gransker om myndig­hetenes arbeid mot sosial dumping og arbeidslivs­kriminalitet er effektivt.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Følger ikke opp renholdskontrakter

Det viser seg at bransjene renhold og renovasjon følges dårlig opp ved offentlige innkjøp. Selv om innkjøperen er pålagt å føre kontroll med lønns- og arbeids­vilkår i kontrakten, ble dette ikke fulgt opp i 23,0 prosent av tilfellene. 36,1 prosent fulgte opp noen kontrakter, mens 41,0 prosent fulgte opp alle kontrakter.

Stat bedre enn kommune

Tallmaterialet er imidlertid lite. Ser vi samlet på sektorene renhold, bygg- og anlegg, helse og omsorg, hotell og restaurant og transport, er det mulig å bryte tallene ned på ulike innkjøpere.

Det viste seg at i statlig sektor oppfylte 59 prosent av etatene fullt ut kravet om informasjon ved utlysningen, mens 38 prosent delvis oppfylte kravene. Det var dermed bare 3 prosent som ikke oppfylte noen av kravene.

I kommunal sektor var etterlevelsen lavere: 46 prosent oppfylte kravene fullt ut, og 30 prosent oppfylte kravene delvis. 24 prosent oppfylte dermed ingen av kravene i kommunal sektor.

Risikovurdering

68 prosent av kommunene og de statlige virksom­hetene som inngår i undersøkelsen, har en strategi eller et overordnet styrings­dokument for gjennom­føring av anskaffelser, mens ca. 53 prosent har styrings­dokumenter som omtaler eller ivaretar spørsmålet om sosial dumping ved anskaffelser.

Det ble foretatt risiko­vurderinger for at sosial dumping kan forekomme i 56 prosent av de statlige anskaffelsene og 44 prosent av de kommunale og fylkes­kommunale anskaffelsene. I statlig sektor ble kun 9 prosent av disse risiko­vurderingene dokumentert, mens i kommunene ble 7 prosent dokumentert.

Kilde: Rapporten «Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser», kan lastes ned fra https://www.riksrevisjonen.no/presserom/Pressemeldinger/Sider/Arbeidsmiljokriminalitet.aspx

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!

Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.

Her kan du melde deg på

Doffin (Database for offentlige innkjøp) er et lovpålagt nettsted for publisering av informasjon om konkurranser som er underlagt lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven). Alle offentlige anskaffelser over den nasjonale terskelverdien på kr 500 000 eksklusiv mva. skal legges ut på Doffin. For konkurranser som gjelder anskaffelser som er under den nasjonale terskelverdien, er det frivillig å bruke Doffin som kunngjøringskanal.

Powered by Labrador CMS