Renholdskort 2015.07.07

Vil ha raskere sjekk av HMS-kort

Regjeringen har sendt på høring et forslag om sann­tids­kontroll av HMS-kort i bransjene renhold, bygg og anlegg.

Publisert

Arbeids- og sosial­minister Robert Eriksson. Foto: Thomas Hauger­sveen / Stats­minis­terens kontor

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Arbeids- og sosial­departe­mentet sendte fredag ut et forslag om viktige endringer i ordningen med HMS-kort i bygge- og anleggs­bransjen og renholds­bransjen.

Det foreslås å utvide adgangen til å kontrollere HMS-kortenes gyldighet gjennom sanntids­kontroll. Videre foreslås at det ikke lenger skal være adgang til å starte opp arbeidet uten HMS-kort.

– Dette er endringer som bygge­bransjen er opptatt av. Forslagene er et ledd i oppfølging av regje­ringens strategi mot arbeids­livs­krimi­nalitet. Dette er gode tiltak som vil effektivisere ordningene, sier arbeids- og sosial­minister Robert Eriksson.

Forslaget innebærer at også private nærings­drivende som har HMS-ansvar i form av plikter etter arbeids­miljø­loven skal kunne kontrollere HMS-kortenes gyldighet.

Videre foreslås det å gi tilsyns­myndig­hetene en utvidet hjemmel til å inndra ugyldige HMS-kort.

Regjeringen vil gi arbeids­givere og oppdrags­givere mulighet til raskt å sjekke om arbeids­takerens HMS-kort er gyldig. (Foto: Arbeids­tilsynet)

For bygge- og anleggs­bransjen foreslås det videre at arbeidet ikke skal kunne påbegynnes før HMS-kortet kan framvises. Dette innebærer en inn­stramming, ettersom det i dag er adgang til å arbeide uten HMS-kort i søknads­perioden.

Høringspapirer hos Regjeringen.no: Nye tiltak mot sosial dumping i bygg/anlegg og renholdsbransjen

Les også tidligere sak: «Samarbeid mot svart økonomi», et samarbeid mellom LO, NHO, KS, YS, Unio og Skatte­etaten, ber regjeringen om å sørge for at arbeids­givere og oppdrags­givere HMS-kort i sanntid (21/8-2015)

Powered by Labrador CMS