rvo

Alle må betale verne­ombuds­avgift

Alle renholds­virksom­heter har nylig fått tilsendt faktura ved­rørende regionale verne­ombud. Men mange er usikre på om de skal betale.

Publisert

Logo for de regio­nale verne­om­bud­ene i HRR-bransjene.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Ordningen med regionale verne­ombud for hotell-, restaurant- og renholds­bransjen er lov­pålagt og ble besluttet innført i 2010. Formålet er å styrke verne­arbeidet og bidra til å sikre helse-, miljø- og sikkerhets­arbeidet og å hindre sosial dumping i disse bransjene.

De regionale verne­ombudene er ansatt i staten og startet sitt virke i mars 2013.

Ordningen finansieres gjennom en årlig inn­betaling av avgift fra alle virksom­heter i over­natting, servering og renhold.

Avgift for 2015 ble sendt ut den 2. september 2015 med forfalls­dato 16. september 2015.

Alle må betale

Arbeids­giver­organisasjonen NHO Service har mottatt en del spørsmål fra bedrifter som har fått krav om å betale avgift til verne­ombuds­ordningen.

Ordningen gjelder imidlertid uavhengig av om bedriften er medlem i NHO Service eller andre organi­sasjoner.

Avgiftens størrelse for enmanns­bedrifter

For enmanns­bedrift / enkelt­person­foretak uten ansatte er avgiften kr 250.

Virksomheter med oppstart i inne­værende år, skal innbetale minimums­beløpet kr 250.

Renhold som hoved­tjeneste

For virksomheter med primær nærings­kode (NACE-kode 55, 56 og 81.2) og flere ansatte, beregnes avgiften til 0,065 % av totale brutto­lønns­utgifter for foregående år (samme grunnlag som arbeidsgiveravgiften). Minimums­beløp å innbetale er kr 250.

Renhold som sekundær­tjeneste

For virksomheter med sekundær nærings­kode (NACE-kode 55, 56 og 81.2) evt. virksom­heter med annen nærings­kode, men som driver innen­for over­nattings-, serverings- eller renholds­bransjen, beregnes 0,065 % av brutto­lønns­utgifter for de ansatte / syssel­satte i den delen av virksom­heten som er innen­for over­natting, servering eller renhold. Minimums­beløp å innbetale er kr 250.

Virksom i kun deler av året?

Er virksom­heten i aktivitet deler av året eller kun har sporadisk aktivitet, skal minimums­avgiften kr 250 betales. Virksom­heter som ikke har aktivitet, skal ikke betale avgift. Kontakt sekretariatet dersom virksom­heten ikke har aktivitet i inneværende år.

Kilder:

Nettsiden til de regionale verne­ombudene

Avgift - verneombud (NHO Service)

Web page for the Regional Safety Representatives

Powered by Labrador CMS