Id-kort renholdskort 2012
Id-kort renholdskort 2012

Id-kort omdøpes til HMS-kort

Arbeids- og sosial­departe­mentet ønsker å endre navnet på id-kort til HMS-kort. Bak­grunnen er at id-kortet skal ha blitt mis­brukt som legi­tima­sjons­doku­ment.

Publisert

Slik ser renholds­kortet ut pr. mars 2015. (Ill.: Oberthur Techno­logies Norway AS / Arbeids­departe­mentet)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Endrings­forslaget, som nå er ute på høring, vil berøre forskrift om id-kort for bygge- og anleggs­plasser, forskrift om offentlig god­kjenning av renholds­virksom­heter, samt arbeids­miljø­loven § 4-1 syvende ledd.

Forslaget går ut på å endre navnet på id-kortet til HMS-kort. Bakgrunnen er utford­ringer med misbruk av kortet som legitima­sjons­doku­ment. Forslaget inne­holder også mindre endringer for å rette opp hen­visninger til annen lov­givning.

Forslaget inne­bærer ikke materielle endringer i reglene om id-kort

Kilde: Høring – endringer i forskrift om id-kort for bygge- og anleggsplasser og i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter – nytt navn på id-kort i bygge- og anleggsbransjen og i renholdsbransjen

Les mer om id-kort for renholdsbransjen hos Arbeidstilsynet

Les mer om hvordan du kan bestille id-kort for renholdsbransjen

Powered by Labrador CMS