penger - bredde
penger - bredde

Endret minste­lønns­sats for renholdere

Det statlige organet Tariff­nemnda har fastsatt nye og allmenn­gjorte minste­lønns­satser i bygg, renhold, jordbruk og gartneri, elektro og fiske­industri­bedrifter. Satsene gjelder fra 8. mai 2015.

Publisert

Ill.foto av penger: Colourbox

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Renholdsbransjen har allmenn­gjorte tariff­avtaler. Minste­lønnen vil derfor gjelde for alle som utfører arbeid innenfor renhold, selv om det ikke finnes tariff­avtale på arbeids­plassen din.

Allmenn­gjøring av tariff­avtaler er et av flere virkemidler for å hindre at utenlandsk arbeids­kraft får dårligere lønns- og arbeids­vilkår enn det som er vanlig i Norge.

Lønn i renholdsbransjen

Arbeids­takere som utfører renhold for private bedrifter som driver salg av renholds­tjenester, skal minst ha en lønn per time på: 169,37 kroner.

Arbeids­takere under 18 år som utfører renhold for private bedrifter som driver salg av renholds­tjenester, skal minst ha en lønn per time på: 122,76 kroner.

Overtid/tillegg i renholdsbransjen

For arbeid mellom klokken 21.00 og 06.00 avtales lønns­tillegg i hvert enkelt tilfelle. Lønns­tillegget skal være minst 26 kroner per time.

Ikrafttredelse

Satsene gjelder fra 8. mai 2015.

Tariffnemnda

Tariffnemnda er et norsk statlig organ som fatter vedtak i krav om allmenn­gjøring av tariff­avtaler. Den ble opprettet ved lov av 4. juni 1993 nr. 58 om allmenn­gjøring av tariff­avtaler m.v. og er underlagt Arbeids­departementet.

Kilde: Endrede minstelønnssatser i flere bransjer

Powered by Labrador CMS