Renholdskort 2015.07.07

Vil ha kontroll av HMS-kort i sanntid

«Samarbeid mot svart økonomi», et samarbeid mellom LO, NHO, KS, YS, Unio og Skatte­etaten, ber regjeringen om å sørge for at arbeids­givere og oppdrags­givere kan sjekke bygge- og renholds­kort i sanntid – så snart som mulig.

Publisert

Et av formålene med kortene er å gi bedre over­sikt over aktørene på bygge­plasser og arbeids­plasser. Mange arbeids­givere bruker HMS-kortene til å få over­sikt over hvilke arbeids­takere som er på bygge­plassen og hvem de jobber for.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Utfordringen er at de ikke får sjekket om kortene er gyldige og om arbeids­takeren dermed har papirene i orden. Risikoen er høy for at det benyttes kort som av forskjellige grunner ikke er gyldige, står det i brevet til Arbeids- og sosial­departe­mentet.

Arbeids­givere og oppdrags­givere har i dag ingen mulighet til å sjekke om arbeids­takerens HMS-kort fortsatt er gyldig. (Foto: Arbeids­tilsynet)

Bruk av ugyldige kort skaper utfordringer for alle som arbeider mot arbeids­livs­kriminalitet og svart økonomi. Dette gjør det lettere å skjule bl.a skatte­unndragelser, trygde­misbruk og sosial dumping. Kontroll­etatene har forholdsvis nylig fått mulighet til å kontrollere gyldig­heten av kortene i sanntid via en nettside.

«Samarbeid mot svart økonomi» viser til at Stortinget 28. april ba regjeringen utrede om HMS-kortene også kan legge til rette for at nærings­drivende kan gjøre sanntids­oppslag mot offentlige registre.

Kilde: Vil ha kontroll av HMS-kort i sanntid

Powered by Labrador CMS