Monica Mæland Foto Hans Jørgen Brun

Fjerner forhandlings­forbudet

Regjeringen har besluttet å fjerne for­hand­lings­for­budet i offent­lige anskaf­felser. Nærings­mini­ster Monica Mæland mener de nye reglene, som trer i kraft våren 2016, vil gi mer konkur­ranse og bedre innkjøp.

Publisert

Nærings­minister Monica Mæland. Foto: Hans Jørgen Brun.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Nye regler åpner for at leveran­dører og oppdrags­givere kan gå i dialog når det er behov for det for å få en god anskaffelse.

– Jeg har fått mange tilbake­meldinger om at reglene er for kompliserte og rigide, særlig ved de mindre anskaf­felsene. I frykt for å gjøre feil er mange mer opptatt av prosess og regler enn å gjøre gode innkjøp. Jeg mener derfor det er viktig at vi nå benytter sjansen til å gjøre et skik­kelig for­enklings­grep, sier nærings­minister Monica Mæland.

Endringene omfatter de nasjonale anskaf­felsene, det vil si offentlige vare- og tjeneste­kon­trakter under 1,55 mil­lioner kroner (1 million kroner for statlige virksom­heter).

Bakgrunn

De fleste innkjøp blir i dag gjennom­ført ved anbuds­kon­kur­ranser. Tilbudet kan ikke endres etter at fristen har gått ut. Dårlige kontrakter og feil­slåtte bestil­linger av varer og tjenester koster både det offent­lige og nærings­livet dyrt.

– Nå legger vi til rette for at partene kan snakke sammen hvis de mener det er behov for det. Dette er en svært viktig forenkling, som vil gi bedre anskaf­felser og mer konkur­ranse, sier nærings­minister Monica Mæland.

Delte meninger

I juni 2014 la Forenklings­utvalget frem forslag til forenk­linger i de sær­norske innkjøps­reglene. Utvalgets flertall anbefaler at oppdrags­giverne skal få mulighet til å snakke med leveran­dørene om hvordan tilbud og løsninger skal forstås.

Forslaget har skapt debatt det siste året. I høringen har offentlige inn­kjøpere stort sett støttet forslaget. De peker på at de nye prose­dyrene gir lenge etter­lengtet og nødvendig fleksi­bilitet. Mange aktører på leverandør­siden har derimot vært kritiske. De mener forut­sigbar­heten for leveran­dørene svekkes.

Gjelder fra våren 2016

Regjeringen følger nå Forenklings­utvalgets flertall. Endringene vil gjelde for de nasjonale anskaf­felsene, det vil si offentlige vare- og tjeneste­kontrakter under 1,55 millioner kroner (1 million kroner for statlige virksom­heter) og bygge- og anleggs­kontrakter under 39 millioner kroner. Reglene vil tre i kraft våren 2016 sammen med resten av et samlet nytt anskaf­felses­regel­verk.

Frem mot våren 2016 jobber Nærings- og fiskeri­departe­mentet videre med Forenklings­utvalgets øvrige forslag. Samtidig arbeider departe­mentet også med å gjennom­føre EUs tre nye anskaffelses­direktiver.

Noen forenklinger i anskaffelses­regel­verket trådte i kraft 1. juli 2015. Les mer på linken under.

Kilde: Fjerner forhandlingsforbudet

Powered by Labrador CMS