kritikk 2

15 gode råd for den vanskelige samtalen

I boken «Se mulighetene – Arbeidsliv og psykisk helse» gir psykolog Torkil Berge og psyki­ater Erik Falkum mange gode råd beregnet på ledere som skal gjennom­føre en samtale med en med­arbeider som sliter psykisk.

Publisert

Gjør så godt du kan i den vanske­lige sam­talen og vær et med­menneske. (Ill.foto: Colourbox)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Bladet Personal og Ledelse gir her 15 gode råd for den vanskelige samtalen:

1. Du skal ikke ta terapeutens rolle

Bruk din mellom­menneske­lige kompetanse og vær et med­menneske.

2. Skap trygge rammer rundt samtalen

Fortell hvorfor du vil ha en samtale. Gjen­nom­før samtalen på et sted der dere sitter i fred og ro.

3. Fokuser på det som er relevant for jobben

Skyldes problemene en familie­konflikt eller liknende, er det til­strek­kelig å si at du forstår at det er en belastning.

Du behøver ikke gå nærmere inn på dette, med mindre det er naturlig at samtalen går i en slik retning.

4. Vær personlig, men samtidig profesjonell

Respekter privat­livets grenser. Du kan si stopp hvis du synes at samtalen blir for privat, og så fokusere på utfordringer og mulig­heter i jobb­situasjonen.

5. Vær imøte­kommende og tydelig

Negativ tenkning får ofte deprimerte mennesker til å lete etter negative tilbake­meldinger, også der de ikke finnes.

Unngå alt som kan oppleves som dobbelt­kommunikasjon.

Still forståelige spørsmål, snakk jordnært og praktisk og rett oppmerk­somheten mot det ved­kommende konkret kan få til.

6. Lytt aktivt

Det er viktig at personen får satt ord på det han eller hun sliter med, så vent litt med å gi råd eller komme med mot­argumenter.

Vær en god lytter, få fatt i personens egen opplevelse av situasjonen og gi bekreftelse på at det vedkommende sier blir tatt alvorlig.

Spør hvorvidt han eller hun mener at problemene skyldes forhold på jobben, og hvordan de viser seg med hensyn til arbeidet som skal gjøres.

7. Få oversikt over situasjonen

Det viktigste i første omgang er å få en oversikt over både problemene og mulig­hetene, og å invitere til åpenhet.

Du kan spørre om det som er aktuelt, uten selv å måtte ha svar på alt med én gang.

8. Gi tilbakemelding

Fortell hvordan du selv opplever at personen fungerer, på en mest mulig konstruktiv måte.

Det som er vanskelig, skal ikke bagatelliseres, men husk å gi positive tilbake­meldinger og rett oppmerk­somheten mot det som går bra.

En som sliter med depresjon eller sosial angst har stort behov for positive tilbake­meldinger fra andre. Spør hvordan personen opplever å bli møtt av de andre på jobben.

Husk at en deprimert person kan oppleve andre som mer kritiske enn de i virkeligheten er.

9. Er personen åpen om plagene?

Spør gjerne om personen har fortalt andre om de psykiske plagene, og om han eller hun har fått støtte fra andre. Det å ha noen å betro seg til er noe av det mest anti­depressive man kan tenke seg.

10. Hvor er det hjelp å få?

Du kan spørre om personen får adekvat behandling for problemene.

Mange med psykiske lidelser søker aldri profesjonell hjelp. Kanskje kan du gi råd om hvor vedkom­mende kan henvende seg eller hjelpe vedkom­mende på vei. for eksempel gjennom bedrifts­helse­tjenesten.

11. Hvordan påvirker det arbeidsevnen?

Spør hvordan med­arbeideren mener at problemene påvirker arbeids­evnen. Vær behjelpelig med å konkretisere personens egne tanker om hva som hjelper.

Finn ut hvilke arbeids­oppgaver som er vanskelige å utføre akkurat nå, for eksempel om det er vanskelig å fronte jobben i sosiale sammen­henger.

12. Spør frem løsninger

Eksempler på løsnings­orienterte spørsmål er: Hva gjør du på jobben de gangene du føler at du får gjort det du vil gjøre?

Hvordan ville en god arbeids­situasjon være for deg hvis du selv fikk bestemme?

Hva er opplegget da, og hvem samarbeider du med?

Hva skal til for at vi kan komme dit?

13. Vær tydelig på at personen er ønsket

Som leder er det viktig at du for­midler tydelig at dere trenger personen på arbeids­plassen, og at du vil gjøre det du kan for å bistå med oppfølging.

Gi beskjed om at du vil prøve å tilrette­legge arbeids­situasjonen slik at den blir over­kom­melig og personen får en følelse av mestring og tilfreds­stillelse.

En tommel­finger­regel er å være raus med å tilrette­legge i starten, slik at medarbeideren opplever trygghet og mestring. Tilrette­legging vil vanligvis gjelde for en begrenset periode.

14. Be om tilbakemelding

" Avslutt samtalen med å inn­hente infor­masjon om hvordan den er blitt opplevd avmed­arbeideren: Hvordan har denne samtalen vært for deg? Hva har fungert bra, og hva kunne vært gjort annerledes?

15. Gjør så godt du kan

Dette er det viktigste rådet. Gjør i hvert fall et forsøk.

Ikke la det beste bli det godes fiende.

Undersøk hva som er mulig å få til. Arbeids­takeren kommer raskere tilbake til arbeids­plassen hvis du legger til rette for det. Det sender dessuten signaler til resten av organi­sasjonen om at dette er en god arbeids­plass som ønsker å ta vare på med­arbeiderne.

Kilde: 15 gode råd for den vanskelige samtalen

Powered by Labrador CMS