Monica Mæland Foto Hans Jørgen Brun
Monica Mæland Foto Hans Jørgen Brun

Tøffere håndhevning fra KOFA

Nærings- og fiskeri­departementet foreslår å gi klage­organet KOFA mulighet til å ilegge gebyr og bringe saker inn for retten. NHO har lenge bedt om dette.

Publisert

Nærings­minister Monica Mæland (H) ønsker å gi KOFA sterkere virke­midler. (Foto: Hans Jørgen Brun).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Håndhevingen av regelverket mot ulovlige direkte anskaffelser er ikke god nok. Derfor vil jeg gi Klage­nemnda for offentlige anskaffelser mulighet til å ilegge gebyr og bringe saker inn for retten, sier nærings­minister Monica Mæland (H).

Etter en lovendring i 2012 kan nemnda bare uttale seg om at det har skjedd et lovbrudd, men det får ingen rettslige konse­kvenser for oppdrags­giveren.

– Dagens ordning der leverandørene må gå til domstolene for å håndheve grove brudd på anskaffelses­reglene har rett og slett ikke vært effektiv nok, sier Mæland.

Jubel hos NHO

NHO er fornøyd med at regjeringen foreslår styrket hånd­hevelse av anskaffelses­regel­verket.

I 2010 gikk Håndhevelses­utvalget, mot NHOs mindretalls­representant, inn for å overlate overtredelses­gebyret til domstolen.

NHO mente at ingen ville gå til domstolen med slike klager. Det ble også realiteten, melder NHO på sine nettsider.

– NHO jubler helhjertet. Forslaget er en ordentlig styrking og effektivi­sering av hånd­hevelsen, sier Arnhild D. Gjønnes, NHOs ekspert på offentlige anskaffelser.

– At det samtidig foreslås at klage­gebyret tilbake­betales ved medhold i rådgivende saker, vil styrke retts­sikkerheten.

Ikke nok med diplom på veggen

– Selv om gebyret i seg selv ikke er stort, har mange bedrifter droppet å klage til KOFA for å betale 8000 kr for en diplom på veggen dersom de fikk medhold i klagen. Ingen incitamenter overhodet, sier Gjønnes.

– NHO vil jobbe for at KOFA skal bli et klage­organ med bindende avgjørelser også utenom ulovlige direkte­anskaffelser, sier han.

Forslaget ut på høring

Nærings- og fiskeri­departementet sender nå på høring forslag til endringer i anskaffelses­reglene. Formålet er å styrke håndhevingen av regelverket mot ulovlige direkte anskaffelser.

Forslagene innebærer at når klage­nemnda får inn en klage på ulovlig direkte anskaffelser vil nemnda ha kompetanse til enten å ilegge overtredelses­gebyr, eller til å bringe saken inn for retten for å få kontrakten kjent uten virkning.

Der klagenemnda mener at oppdrags­giver har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse risikerer oppdrags­giver et gebyr på inntil 15 prosent av anskaffelsens verdi.

Videre foreslår departementet at gebyret for å klage til klage­nemnda skal tilbake­betales der klager får medhold. For klager på ulovlige direkte anskaffelser skal gebyret på 1000 kroner tilbake­betales i sin helhet. For klager i andre typer saker, der gebyret er 8000 kroner legger departementet frem to alternative forslag.

Fristen for å komme med innspill er 14. august 2015.

Kilder: KOFA får tennene tilbake og Tøffere håndheving av anskaffelsesreglene

KOFA

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) håndterer klager fra leverandører eller andre med saklig klage­interesse som gjelder brudd på regel­verket for offentlige anskaffelser.

Powered by Labrador CMS