Faremerker.jpg
Faremerker.jpg

Nye faremerker for kjemikalier

De velkjente oransje faremerkene vil gradvis bli byttet ut når det kommer nye regler for merking og klassifisering av kjemikalier.

Publisert

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Bakgrunnen er innføringen av nye, felles merker for alle land i verden. Forslaget til nytt merkesystem sendes nå ut på høring.

For å beskytte miljøet og menneskers helse, må farlige kjemiske stoffer og stoffblandinger klassifiseres, merkes og emballeres forsvarlig. Disse reglene gjelder både kjemikalier som selges til forbrukere og kjemikalier til yrkesmessig bruk.

Skal bli norsk forskrift

EUs forordning om klassifisering, merking og emballering (forkortet CLP) trådte i kraft i EU 20. januar i år. CJP-forordringen skal nå innlemmes i norsk regelverk. Hovedformålet er å etablere like kriterier over hele verden for klassifisering og merking av kjemikalier. Beskyttelsesnivået i Norge vil være tilsvarende som med dagens regelverk, mens det globalt sett vil bli bedre beskyttelse av menneskers helse og miljøet.

Viktigste endringer

De viktigste endringene i det nye merkeregelverket er:

* Nye faresymboler

* Nye signalord

* Fare- og sikkerhetssetningene endres

* Noen endringer i kriteriene for klassifisering

* Noen nye fareklasser

* Harmonisert klassifisering bare for stoffer med størst helsefare

* Krav til at virksomhetene melder klassifisering og merking av sine stoffer til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA)

Etter at det trer i kraft vil det nye regelverket i Norge gjelde parallelt med dagens forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier frem til 1. juni 2015.

Høring

Merkeregelverket foreslås gjennomført i Norge i form av en henvisningsforskrift. Statens forurensningstilsyn (SFT) ber om at eventuelle kommentarer til høringen blir sendt skriftlig til Statens forurensningstilsyn, Postboks 8100 Dep., 0032 Oslo, innen 8. januar 2010.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken.

"
Powered by Labrador CMS