Trist_cbox579931
Trist_cbox579931

Stami med ny kartlegging

Statens arbeids­miljø­institutt er i gang med et om­fat­ten­de forsk­nings­pro­sjekt der målet er å få bedre kunn­skap om sam­men­hen­gen mellom arbeid, sykdom og helse.

Publisert

Forsk­nings­pro­sjek­tet ba­se­rer seg på inn­sam­ling av data ved hjelp av med­ar­bei­der­un­der­sø­kel­ser i nor­ske virk­som­he­ter. Re­sul­ta­te­ne vil bi­dra til kunn­skap om ut­vik­ling av ar­beids­mil­jø­for­hold i Nor­ge i ti­den frem­over, melder hmsmagasinet.no.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Meste­parten av syke­fra­været i norsk arbeids­liv skyldes muskel- og skjelett­plager.

Hoved­målet er å se på ar­beids­mil­jø­et og dets be­tyd­ning for jobb­en­ga­sje­ment, triv­sel og del­ta­kel­se i ar­beids­li­vet. I alt har 7500 an­sat­te i uli­ke virk­som­he­ter i Nor­ge del­tatt i un­der­sø­kel­sen. Av dis­se har 3500 an­sat­te blitt fulgt opp med ny kart­leg­ging et­ter to år. De en­kel­te virk­som­he­te­ne får selv til­gang til sine med­ar­bei­der­un­der­sø­kel­ser, og kan på bak­grunn av dis­se gjø­re for­bed­rin­ger i virk­som­he­te­ne.

To dok­tor­gra­der

Stami er nå i gang med to dok­tor­grads­ar­bei­der knyt­tet til men­tal hel­se og mus­kel­skje­lett­li­del­ser.

Beg­ge vil ta ut­gangs­punkt i med­ar­bei­der­un­der­sø­kel­se­ne fore­tatt blant virk­som­he­ter i Norge. Det mes­te av da­ta­grunn­la­get er nå sam­let inn, og Stami er i gang med å ana­ly­se­re re­sul­ta­te­ne.

Men­tal hel­se

Dår­lig men­tal hel­se har hatt størst øk­ning når det gjel­der sy­ke­fra­vær de sis­te årene. Lan­ge ar­beids­da­ger, over­be­last­ning, man­gel på kon­troll over eget ar­beid, uklar le­del­se, samt dår­lig so­si­al støtte, antas å gi dår­lig men­tal helse.

Stami øns­ker å se nøye­re på hvil­ke ar­beids­fak­to­rer som kan gi ri­si­ko for dår­lig men­tal helse.

Mus­kel­skje­lett­li­del­ser

er den of­test rap­por­ter­te år­sa­ken til sy­ke­fra­vær i Nor­ge. Det an­tas at rundt en tre­del er ar­beids­re­la­tert.

Un­der­sø­kel­ser set­ter høye jobb­krav i sam­men­heng med nak­ke­smer­ter, i til­legg har jobb­til­freds­het og or­ga­ni­sa­sjons­til­hø­rig­het vist seg å ha en sam­men­heng med rygg­smer­ter.

Stami øns­ker å se nær­me­re på hvil­ke ar­beids­fak­to­rer som gi ri­si­ko for pla­ger i rygg, nak­ke, skul­der og arm. Er ri­si­ko­fak­to­re­ne for­skjel­li­ge i uli­ke ty­per ar­beid?

Kilde: Stami.no

"
Powered by Labrador CMS