Hovedverneombudet
Hovedverneombudet

Høring om regionale verneombud

Regjeringen har sent ut høringsbrev med forslag om utvidelse av ordningen med regionale verneombud til renholdsbransjen og hotell- og restaurantbransjen.

Publisert

Som en del av oppfølgingen av handlingsplan 2 mot sosial dumping, legger Arbeids- og inkluderingsdepartementet med dette frem forslag til en ny forskrift om regionale verneombud for visse bransjer. Den nye forskriften utvider ordningen til å omfatte renholdsbransjen og hotell- og restaurantbransjen, i tillegg til bygge- og anleggsbransjen som er omfattet av dagens forskrift.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Departementet ber særskilt om høringsinstansenes synspunkter på følgende forslag og problemstillinger i høringsnotatet:

* Forskriftens virkeområde foreslås avgrenset med utgangspunkt i SSBs standard bransjekoder for næringsgruppering (SN2007), jf. punkt 5.4.3 i høringsnotatet og forslag til forskrift § 2. Departementet ber om innspill til den foreslåtte avgrensningen og særlig om forslaget dekker de relevante virksomheter i bransjene bygg og anlegg, renhold og hotell og restaurant.

* Det foreslås at regionale verneombud kan virke både på heltid på deltid for å gi en mer fleksibel og dekkende ordning, jf. høringsnotatet punkt 5.4.3. og forslag til forskrift § 3.

* Det foreslås at gjeldende kvalifikasjonskrav for regionale verneombud videreføres, men at andre kvalifikasjonskrav kan godkjennes etter søknad til arbeidsutvalgene, jf. høringsnotatet punkt 5.4.3 og forslag til forskrift § 5.

* Det foreslås at regionale verneombud under visse forutsetninger skal gis myndighet til å virke på arbeidsplasser der det finnes et lokalt verneapparat, jf. høringsbrevet punkt 5.4.3 og forslag til forskrift § 6.

* Departementet mener at de regionale verneombudene fortsatt ikke skal ha noe direkte ansvar knyttet til lønn eller vedtak om allmenngjøring, men at ombudenes "tips-funksjon" er verdifull og bør videreføres. Det bes om høringsinstansenes synspunkter til dette, herunder om tipsfunksjonen eventuelt bør reguleres i forkriften. Se nærmere om dette i høringsnotatet punkt 5.4.3 og forslaget til forskrift § 6.

* Det foreslås oppnevnt et felles fondsstyre og et arbeidsutvalg for hver bransje som er omfattet av den utvidede ordningen. Fondsstyrets og arbeidsutvalgenes ulike roller og oppgaver er beskrevet nærmere i høringsnotatet punkt 5.4.3 og forslaget til forskrift §§ 11-14. Departementet ber om innspill til hvilke saker eller temaer som bør være gjenstand for drøfting i disse organene.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet ber om høringsinstansenes merknader senest innen 26. oktober 2009.

Departementet ber om at høringsinstansene i nødvendig utstrekning forelegger saken for underliggende etater og medlemsorganisasjoner. Høringssaken er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Departementet ber om tilbakemelding dersom høringssaken bør forelegges instanser som ikke står på høringslisten.

Powered by Labrador CMS