Anniken_Huitfeldt_

Sterkere vern mot diskriminering

Diskrimineringslovutvalget foreslår en styrket og samlet lov mot diskriminering.  Forslaget sendes nå på høring.

Publisert

Diskriminering og likestilling handler ikke bare om kjønn, men også om etnisitet, funksjonsevne, seksuell orientering, politisk og religiøst livssyn og alder.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Et viktig virkemiddel

- For 30 år siden fikk vi likestillingsloven, som satte forbud mot diskriminering på grunn av kjønn. Diskriminering og likestilling handler ikke lenger bare om kjønn, men også om etnisitet, funksjonsevne, seksuell orientering og alder. Å se disse grunnlagene i sammenheng, og å samle reglene om alle former for diskriminering i én lov, er derfor et viktig skritt. En ny samlet diskrimineringslov vil være ett av flere virkemidler i regjeringens arbeid for likestilling og mot diskriminering, sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.

Skal ta forskjellsbehandling

Utvalget går inn for å utvide vernet mot diskriminering på grunn av seksuell orientering og politisk syn til å gjelde på alle områder, og ikke bare i forhold til arbeid og bolig som i dagens lovverk. Utvalgets flertall foreslår at loven også skal gi et vern mot særlig urimelig eller usaklig forskjellsbehandling av eksempelvis overvektige, personer med omsorgsoppgaver, rusavhengige, straffedømte eller transpersoner.

Forslaget innebærer også et sterkere diskrimineringsvern på grunn av alder. Uvalgets flertall mener også at vernet skal gjelde ved urimelige enkelttilfeller med hensyn til prioriteringer i helsevesenet og forsikringstjenester.

Homofil forskjellsbehandling

Utvalget foreslår videre at prinsippet om saklig forskjellsbehandling skal erstatte gjeldende unntaksregler, også de særlige unntaksreglene for trossamfunn. Trossamfunnenes adgang til å forskjellsbehandle homofile og kvinner av hensyn til religionsutøvelsen, må være saklig begrunnet etter denne generelle regelen.

Utvalgets forslag omfatter også opplysningsplikt om lønn for å kunne ta opp mistanke om lønnsdiskriminering. Arbeidsgivere skal etter forslaget innarbeide aktivitetsplikten på diskrimineringsområdet i virksomhetens systematiske arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Utvalget går inn for at tilsynet styrkes gjennom håndheving av Arbeidstilsynet.

Formålet med diskrimineringslovutvalgets utredning har vært å samle vernet mot diskriminering i én lov, og å sørge for et mer helhetlig og derigjennom styrket diskrimineringsvern i norsk lovgivning.

Høringsfristen er 30. desember 2009.

Kilde: Pressemelding

Powered by Labrador CMS