NHOService_logo
NHOService_logo

Nøkkeltall for renholdsbransjen

NHO Service har gjort en grundig jobb med å presentere nøkkelopplysninger om renholdsbransjen. Tallene viser at rundt 12 prosent av renholdet i offentlig regi er konkurranseutsatt, mens i privat sektor er 73 prosent konkurranseutsatt.

Publisert

Offentlig sektor kjøper renhold for ca. 0,8 milliarder kroner og har renhold i egen regi for 7,8 milliarder kroner Privat sektor kjøper renhold for 6 milliarder kroner og har renhold i egen regi for 2,4 milliarder. Totalmarkedet er på ca. 16 milliarder kroner

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Om lag 12 prosenter av renholdet i offentlig regi er konkurranseutsatt, mens privat sektor har konkurranseutsatt 73 prosenter.

Det var ved utgangen av 2008 i alt 596 registrerte renholdsselskaper med en samlet omsetning på omlag 6,9 milliarder kroner i Norge. I tillegg kommer ca. 1.800 aktive enkeltmannsforetak med en beregnet omsetning på ca. 1,1 milliarder. Renholdsbransjen i NHO Service hadde en samlet omsetning på ca 3,9 milliarder kroner i 2008, skriver NHO Service på sine hjemmesider.

Prisene på rengjøringstjenester steg med 6,0 prosent fra 1. kvartal 2007 til 1. kvartal 2008. I den samme perioden var volumveksten på 8,5 prosent, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). Fra 4. kvartal 2007 til 1. kvartal 2008 økte prisene med 2,6 prosent. Siden SSB startet publiseringen av indeksen i 4. kvartal 2004, har prisene steget med 18,6 prosent. Pristatistikken finner du her

Tjenester/produkter

Renhold i Norge består av stort sett to hovedsegmenter, fast og temporært renhold. Temporært renhold er for eksempel hovedrengjøring, vinduspuss osv. Fast renhold er det største segmentet og utgjør ca 90 prosenter av omsetningen, mens temporært renhold utgjør ca 10 prosenter. De fleste renholdsbedrifter tilbyr begge tjenesteprodukter.

Ansatte

Renholdsbransjen i Norge sysselsetter ca. 29.000 årsverk fordelt på ca. 40.000 ansatte. Offentlig sektor har ca. 16.000 årsverk knyttet til renhold, mens private bedrifter har ca. 13.000 årsverk. Av dette utfører renholdsbransjen i NHO Service ca 7.000 årsverk fordelt på ca. 9.500 ansatte. I tillegg beregnes det at enkeltmannsforetak sysselsetter ca 1.500 årsverk.

Om lag 44 prosenter av medlemsbedriftenes ansatte er organisert i NAF. Renhold har tradisjonelt vært et kvinneyrke, men andelen kvinner er synkende og antas nå å være under 70 prosenter. Sykefraværet i bransjen er i gjennomsnitt i underkant av10 prosenter. Mye av næringen er basert på deltid. En gjennomsnittsansatt arbeider i 75 prosent stilling. Denne stillingsandelen er økende.

Ny statistikk hvert kvartal

Renholdsbedriftene i NHO Service har i mange år sett behovet for en løpende statistikk som blant annet viser bransjens produktivitet, omfang, hva som er konkurranseutsatt. NHO Service igangsetter derfor i 2009 en kvartalsvis statistikk som viser renholdsbedriftenes omsetning fordelt på en rekke kundekategorier. Statistikken vil også vise antall kvadratmeter som er konkurranseutsatt i de forskjellige kundekategorier. Sammenholdt med data fra annet prognostiseringsverktøy NHO Service har fått utviklet, vil vi til enhver tid ha oversikt over markedsutviklingen i renholdsbransjen. Data innhentes fra alle medlemsbedrifter og administreres fra en ekstern samarbeidspartner. Medlemsbedriftene får tilgang til sine tall sammenlignet med resten av markedet og brutt ned på fire regioner.

Samfunnsnytte

Renholdsselskapene i Norge har daglig ansvar for å forvalte inne-miljø i bygg med til sammen ca. 42 millioner kvadratmeter gulvareal, som huser ca.1.000.000 ansatte innen næringsliv, skoler og forvaltning. Godt utført renhold er av avgjørende betydning for helse, miljø og sikkerhet, og har en direkte innvirkning på blant annet sykefravær knyttet til luftveisirritasjon og allergier.

Bransjen mener at det største vekstpotensialet fremover er innen offentlig sektor. Norge ligger her langt bak Sverige og Danmark hvor konkurranseutsettingsgraden er langt høyere.

Innen offentlig sektor viser våre erfaringer at staten og fylkene er de største kjøpere av renholdstjenester. Dette til tross for at disse, i motsetning til kommunene, ikke har refusjon av merverdiavgiften.

Utfordrende i offentlig sektor

I Norge begrenses veksten innen offentlig sektor av:

1. At det for fylker og statlige virksomheter ikke er fradrag eller refusjon for mva. Dette innebærer i praksis at eksterne tjenester blir ca 20 - 26 prosenter dyrere enn nødvendig og spiser opp hele produktivitetsgevinsten. Beregninger viser at gevinsten ved konkurranseutsetting kan være mellom 20 og 30 prosenter. Årsaken til dette er at produktiviteten gjennomgående er høyere i privat sektor og uten at dette går utover kvaliteten. Dette skyldes god logistikk, bruk av moderne teknologi, opplæring og ikke minst spesialisering og benchmarking mellom bedriftene.

2. At det har vært lite politisk vilje, spesielt i kommunene, til å ta i bruk konkurranseutsetting som virkemiddel for å fremme produktivitetsøkninger, kvalitetsutvikling, høyere produktivitet og frigjøring av ressurser. Det er viktig å huske på at erfaring fra blant annet Sverige viser at konkurranseutsetting av for eksempel 30 prosenter av renholdsmarkedet også positivt påvirker kvalitet og produktivitet i egenregi, dvs. de gjenværende 70 prosenter.

Svart renhold

Svært få renholdsbedrifter leverer renhold i private hjem. NHO Service har beregnet at i gjennomsnitt 5 prosenter av alle husstander i Norge kjøper renhold svart. Forutsatt en "svart" timepris på kroner 150,- og kjøp av 4 timer pr. mnd, gir dette en samlet omsetning på pr. år på en milliard kroner. Dersom snittet er 8 timer pr. mnd. er omsetningen 2 milliarder kroner. Det svarte renholdet sysselsetter mellom 4.000 og 8.000 årsverk. Dette er langt på vei like mange som i dag arbeider i våre medlemsbedrifter innen renhold og illustrer omfanget av problemet.

Denne type virksomhet skaper store problemer for samfunnet. De som utfører arbeidet har ingen sykepengerettigheter, opparbeider seg ikke pensjonsrettigheter og betaler ikke inntektsskatt. Samfunnet på sin side går glipp av inntektsskatt og mva. samtidig som man kan anta at det også er en del trygdemissbruk knyttet opp til denne typen arbeid.

Problemet er det samme i hele Skandinavia. For å motvirke dette har man i Sverige med stor suksess innført et skattefradrag på 50.000 kroner for husholdsnære tjenester. Fradraget omfatter selvsagt ikke bare renhold men kjøp av alle typer tjenester til hjemmet. Resultatet er at det er skapt et stort antall "hvite" bedrifter, at et stort antall mennesker har kommet i ordinær jobb og at både mva. - inntekter og skatt har øket. Tall fra svenske myndigheter viser at ordningen ikke bare har vært selvfinansierende, men at den sågar gir samfunnet netto bidrag.

Kilde: NHO Service

Powered by Labrador CMS